Stichting Rheumatiekfonds dr. Jan van Breemen
RSIN 8160.46.281

Op 28 maart 1950 is de stichting opgericht te ’s-Gravenhage. De stichting is door de Belastingdienst ANBI-erkend en dus vrijgesteld van belasting.

Het doel van de stichting is het bevorderen van een doelmatige reumabestrijding in Nederland ter ondersteuning van alle activiteiten van ReumaNederland (voorheen Reumafonds).

Beleidsplan: de stichting stelt ontvangen gelden beschikbaar ten gunste van ReumaNederland en volgt daarmee haar beleidsplan.
Dit doel tracht de stichting te bereiken middels het verkrijgen van financiële steun bij particulieren en bedrijven door middel van subsidies, giften, donaties, legaten en nalatenschappen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 bestuursleden, welke allen volgens het beloningsbeleid van de stichting hun functie onbezoldigd uitvoeren:

  • De heer G.J.W. Förch (voorzitter)
  • Vacature (secretaris)
  • Vacature (penningmeester)

De bestuursleden ontvangen uitsluitend een vergoeding voor de door hun gemaakte onkosten.

Inkomsten van de stichting komen direct ten goede aan de doelstellingen en activiteiten van ReumaNederland, die over alle baten en lasten jaarlijks verantwoording aflegt middels de jaarrekening. Het vermogen van de stichting is nihil.

Over de afgelopen 5 jaar zijn er geen gelden ontvangen.

Neem contact met ons op als u vragen heeft.