Subsidieoproep voor de doorontwikkeling van humane meetmodellen

Gezondheidsonderzoek dat van goede voorspellende waarde is voor de situatie in de mens is belangrijk om ervoor te zorgen dat resultaten in de mens toegepast kunnen worden. Humane meetmodellen zijn onderzoeksmodellen die de mens als uitgangspunt nemen zoals humane cellen en weefsels op een chip of computermodellen die humane data gebruiken. Hiermee wordt het mogelijk om onderzoek beter voorspelbaar en sneller toepasbaar te maken voor de patiënt. Daarnaast zal de wetenschap door gebruik van deze modellen minder afhankelijk zijn van proefdieronderzoek.

Om de ontwikkeling van humane meetmodellen te stimuleren, hebben de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) binnen het onderzoeksprogramma Humane Meetmodellen een nieuwe subsidieoproep opengesteld. Deze oproep is gericht op doorontwikkeling van veelbelovende modellen.

Programma Humane Meetmodellen

SGF, Health~Holland, NWO-domein TTW en ZonMw hebben samen het onderzoeksprogramma Humane Meetmodellen opgezet. In dit programma wordt door publiek-private samenwerkingen bijgedragen aan effectiever gezondheidsonderzoek voor de mens dat minder afhankelijk is van proefdieronderzoek. Twee eerdere succesvolle financieringsrondes hebben geleid tot de financiering van 13 projecten, waarbij in totaal meer dan 9 miljoen euro beschikbaar werd gesteld aan publiek-private samenwerkingsprojecten.

Subsidieoproep

In de huidige, derde oproep Human Measurement Models: Next Steps in Model Development wordt subsidie beschikbaar gesteld door SGF, Health~Holland en ZonMw om de doorontwikkeling van veelbelovende humane meetmodellen te stimuleren. De subsidieoproep richt zich daarmee op onderzoek dat al in ontwikkeling is met een Technology Readiness Level 3-7. Hiermee willen we de volgende stap richting toepassing bij de patiënt mogelijk maken. Voor deze subsidieoproep wordt PPS-subsidie beschikbaar gesteld. De PPS-voorwaarden zijn daarom van toepassing, waaronder een verplichte cofinancieringseis.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de oproep en over het indienen van een aanvraag? Op deze pagina vind je alle informatie.

Op 10 juni van 15:00 tot 16:00 organiseren we een online informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden in de subsidieoproep. Indien u deze bij wilt wonen, dan kan dat via deze link.

Human Measurement Models: Next steps in model development

New call for proposals open for the further development of human measurement modelsHealth research that holds good predictive value for human situations is important to ensure that outcomes can be applied to humans. Human measurement models are human-based research models, such as human cells and tissues on a chip, or on computer models based on data collected in humans. By using these models, health research is expected to be better predictable and faster applicable for patients. Also, science will be less dependent on animal models.

To stimulate the development of human measurement models, the  Association of Collaborating Health Foundations (SGF), Top Sector Life Sciences & Health (Health~Holland) and the Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw) have opened a new call for proposals within the Human Measurement Models programme. This third call focuses on further development of promising human measurement models.

Human Measurement Models Programme

SGF, Health~Holland, NWO-domain AES and ZonMw have jointly set up the research programme Human Measurement Models. Through public-private collaborations, this programme contributes to more effective human health research that relies less on laboratory animal research. Two previous successful funding rounds resulted in the funding of 13 projects, with a total of more than 9 million euros being made available to public-private partnership projects.

Call for proposals

In this third call Human Measurement Models: Next Steps in Model Development, funding is made available by SGF, Health~Holland en ZonMw to stimulate further development of promising human measurement models. Herewith, the focus of the call is on research already in development with a Technology Readiness Level of 3-7. For this call, subsidy to stimulate Public-Private Partnerships (PPPs) is made available. Therefore, specific PPP-conditions apply, including mandatory co-funding.

More information

Would you like to know more about the call for proposals and how to apply? You will find all information on this page.

On June 10 from 3:00 to 4:00 pm CE(S)T, we will organize an online information meeting for those interested in the call. The meeting can be joined via this link.