De zekerheid van belastingvoordelen

ReumaNederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat ReumaNederland en zijn donateurs belastingvoordelen genieten.

Giften aftrekbaar
Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschaps-belasting. ReumaNederland hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

De ANBI-gegevens van ReumaNederland
Een voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status is dat ReumaNederland specifieke gegevens openbaar maakt. U vindt ze hieronder.

 • Naam instelling: Stichting ReumaNederland
 • RSIN/Fiscaal nummer: 002708425
 • Contactgegevens
 • Doelstelling: De Stichting ReumaNederland, kortweg ReumaNederland, stelt zich ten doel de bestrijding van reuma en de gevolgen daarvan in Nederland. Daarbij is ReumaNederland primair gericht op alle reumapatiënten samen, respectievelijk op categorieën van reumapatiënten, en niet zozeer op individuele reumapatiënten.
 • Beleidsvisie
 • Bestuurssamenstelling: één bestuurder/algemeen directeur (gecontroleerd door de Raad van Toezicht)
 • Naam van de bestuurder: G.J.W. (Jan-Willem) Förch
 • Beloningsbeleid: ReumaNederland beloont zijn medewerkers marktconform en heeft daarbij het uitgangspunt dat een matiging van de salarissen in de goededoelensector gewenst is, zonder dat dit ten koste mag gaan van de mogelijkheden om kwalitatief goed personeel aan te stellen. ReumaNederland heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling (de
  Algemene Arbeidsvoorwaarden ReumaNederland) met een actueel salaris- en functiehuis: het salaris wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gemiddelde cao-afspraken in Nederland. De functies zijn beschreven aan de hand van het huidige organogram en voor de waardering van de functies wordt de systematiek van Bakkenist toegepast.
  In totaal is er een veertigtal personen dat deel uitmaakt van de Raad van Toezicht, van de diverse adviesraden of van commissies van ReumaNederland. Het is het beleid van ReumaNederland dat deze functionarissen geen bezoldiging ontvangen. Zij zijn in die zin vrijwilliger van ReumaNederland. Onkostenvergoedingen aan bovengenoemde functionarissen vinden alleen plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. Van de mogelijkheid om onkosten te declareren wordt op zeer beperkte schaal gebruikgemaakt.
 • Financiële verantwoording

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.