De bestuurder, tevens algemeen directeur, wordt bijgestaan door de Adviesraden.
De Adviesraden bestaan uit:

  • de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
  • de Internationale Visitatie Commissie (IVC)
  • de Ervaringsdeskundigencommissie (EDC)
  • de Patiënten Advies Raad (PAR)

De Adviesraden hebben tot taak de algemeen directeur te adviseren. De adviezen zijn niet bindend. De leden van een Adviesraad ontvangen geen bezoldiging.
De samenstelling, bevoegdheden en taken van de Adviesraden worden vastgesteld bij reglement door de bestuurder en onder goedkeuring van de Raad van Toezicht.

De reglementen van de Adviesraden kunt u hier vinden.