Als je werkt bij een Nederlandse onderzoeksinstelling dan kun je bij ReumaNederland financiering voor reumaonderzoek aanvragen. Er zijn verschillende soorten subsidies.

  • Kortlopend onderzoek met een duur van maximaal 2 jaar. Bij veelbelovende resultaten (blijkend uit beoordeling van de eindrapportages), wordt de mogelijkheid gegeven tot het indienen van aanvragen voor vervolgonderzoek. Er is een aparte ronde voor fundamenteel en fundamenteel-vroegtranslationeel onderzoek en voor klinisch en laat translationeel-klinisch onderzoek. De deadline voor het indienen hangt af van het soort onderzoek dat je aanvraagt.
  • Hoogrisico-onderzoek (serendipity): dit is (pilot)onderzoek waarvoor nog onvoldoende experimentele onderbouwing is (geen of weinig voorwerk, ook niet door anderen verricht), maar waarvoor wel enige theoretische onderbouwing mogelijk is. Of waarbij aannemelijk kan worden gemaakt dat in die richting wel eens een oplossing zou kunnen liggen. Doorbraken of nieuwe onderzoeksrichtingen kunnen nogal eens uit onverwachte hoek komen. Aanvragen kun je indienen via de jaarlijkse onderzoeksrondes voor projecten (zie vorige bullet).
  • ReumaNederland-ICI projecten: dit zijn projecten die zowel voldoen aan de projectvoorwaarden van ReumaNederland als de voorwaarden voor het Instituut voor Chemische Immunologie (ICI).
  • Research Centres of Excellence: elk van deze langlopende onderzoekslijnen houdt zich bezig met reumatologisch, immunologisch of orthopedisch onderzoek in de breedste zin van het woord. In 2018 zijn bestaande en nieuwe ideeën voor deze lijnen getoetst op kwaliteit en relevantie, een nieuwe ronde van financieringsaanvragen begint in 2022.

Projectrondes 2020 verschuiving deadlines

Het coronavirus vraagt veel van ieders aandacht en de gevolgen ervan hebben effect op het onderzoek in het reumatologieveld. In de ziekenhuizen vraagt de opvang en zorg van corona patiënten de uiterste aandacht van zorgprofessionals dat voorlopig nog gaat duren. Dit zorgt ervoor dat het indienen en beoordelen van projectaanvragen onder druk komt te staan. ReumaNederland vindt het belangrijk dat onderzoekers voldoende ruimte krijgen om een projectaanvraag in te dienen en het beoordelen van projectaanvragen zorgvuldig door experts kan plaatsvinden. Daarnaast heeft ReumaNederland een forse financiële tegenslag te incasseren doordat de collecte in maart 2020 niet is doorgegaan. Om die redenen is besloten om de calls van 2020 te verplaatsen.

 

De laat translationele/klinische subsidieronde

De deadline voor het indienen van laat translationele/klinische projectvoorstellen was 15 mei 2020 en wordt 14 augustus 2020 om 12 uur ‘s middags. De toekenning van projectaanvragen vindt plaats in maart/april 2021.

De fundamentele/vroeg translationele subsidieronde

Wat betreft de fundamentele/vroeg translationele subsidieronde waarvan de deadline verschoven was naar mei 2021 het volgende. ReumaNederland vraagt zich af waarop zij zich de komende jaren specifiek wilt gaan richten om zo meer focus aan te brengen in haar werk. Zij is tot de conclusie gekomen dat het essentieel is om meer aandacht te schenken aan de (wetenschappelijke) gaps die mensen met reuma in het dagelijkse leven ervaren. Dit met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren. Om inzicht in die gaps te verkrijgen heeft ReumaNederland met een grote groep stakeholders waaronder onder andere patiënten, zorgverleners, onderzoekers, bedrijfsleven, VWS een speerpunt analysetraject gestart. Het Athena Instituut van de Vrije Universiteit begeleidt dit traject. De uitkomsten van het traject worden eind 2020 verwacht.

Tegelijkertijd wordt ReumaNederland geconfronteerd met inkomsten die ook voor 2021 onder druk staan door de langdurige gevolgen die de COVID pandemie met zich meebrengt. Dit zorgt ervoor dat we scherper onze keuzes moeten maken en dat gaan we doen op basis van de uitkomsten van het genoemde speerpunt traject. Het geld van onze donateurs kan maar 1 keer worden uitgegeven en gaat besteed worden daar waar de inhoudelijk nood het hoogst is. Dit betekent dat een generieke subsidieronde niet past bij de focus die we in ons werk willen aanbrengen om het verschil te kunnen maken voor mensen met reuma. Om die reden is besloten dat de voorgenomen fundamentele / vroeg translationele subsidieronde van 2021 geen doorgang vindt.

Wij streven ernaar om in de loop van 2021 u te informeren over de uitkomsten van het speerpunt traject, de beleidsmatige keuzes die daaruit voortkomen en de gevolgen die e.e.a. heeft voor de subsidierondes en -processen.

 

Download de formulieren en projectvoorwaarden

Houd er rekening mee dat ReumaNederland in 2019 een nieuwe applicatie gebruikt voor het indienen van onderzoeksvoorstellen. Begin daarom tijdig met het doorlezen van de projectvoorwaarden, het voorbereiden van uw aanvraag en het indienen van de documenten! Aanvragen die op welke manier dan ook niet voldoen aan de projectvoorwaarden worden na indiening onmiddellijk afgewezen.

Communicatie over je onderzoek

Vermeld in je lezing of publicatie altijd een logo of de naam van ReumaNederland als financier, zodat donateurs zien dat hun gift goed terecht is gekomen. ReumaNederland dankt zijn inkomsten aan donateurs. Wetenschappelijk onderzoek is voor veel donateurs de belangrijkste reden om ReumaNederland te steunen. ReumaNederland informeert zijn donateurs over de ontwikkelingen in het reumaonderzoek en kan ook jouw lezing of publicatie daarvoor inzetten.

Informeer ReumaNederland en plaats het logo

Het is erg belangrijk dat je ReumaNederland op de hoogte houdt van interessante ontwikkelingen in reumaonderzoek, het verloop van je onderzoek en voorgenomen publicaties, ook in de lekenpers. Vergeet daarnaast niet om een kopie van een verschenen publicatie naar ReumaNederland te zenden t.a.v. de afdeling Onderzoek en Innovatie.

Je kunt één van de onderstaande logo’s van ReumaNederland downloaden.

Dutch Arthritis Society
ReumaNederland (groot)

Mocht je een ander formaat logo nodig hebben, neem dan even contact op. Stuur een e-mail naar research@reumanederland.nl.