Onhold Senior Talent call

Per 01-08-2023 was het de intentie om de Senior Talent Call open te stellen voor aanvragen en indiening. Gezien uitdagingen in de planning en capaciteit is voor dit moment besloten deze call Onhold te zetten. Concreet betekent dit dat uiterlijk eind september 2023 zal worden gecommuniceerd hoe en wanneer de call zal worden opengezet.

Call for proposal – Thematische call ontstekingsreuma

Op 1 juni 2023 heeft ReumaNederland de wetenschappelijke thematisch call geopend naar ‘Vroege detectie en interventie bij reumatische aandoeningen’.

Call

ReumaNederland doet een oproep voor wetenschappelijk onderzoeksvoorstellen om de volgende vraag te beantwoorden: Hoe kan worden bijgedragen aan succesvolle vroege detectie en interventie bij ontstekingsreuma en zeldzame vormen van reuma?

Dit is een brede oproep aan alle wetenschappelijke disciplines die kunnen bijdragen aan een antwoord. Wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen op het gebied van artrose zijn binnen deze call uitgesloten.

Context

ReumaNederland zet zich al ruim 90 jaar in voor de bestrijding van reumatische aandoeningen. In deze periode is er veel wetenschappelijke vooruitgang geboekt, maar ondanks deze vooruitgang heeft de diagnose reuma voor veel mensen nog steeds grote gevolgen. De impact van de reuma is nog steeds te groot. ReumaNederland heeft daarom in samenwerking met diverse stakeholders twee ambities tot 2040 geformuleerd die centraal staan binnen haar samenwerkings- en financieringsbeleid (voor meer informatie Samenwerkings- en financieringsbeleid), namelijk:

 • Reuma een niet-chronische, omkeerbare aandoening maken.
 • Het realiseren van precisie (persoonsgerichte) geneeskunde voor mensen met reuma op vier terreinen: preventie, predictie, personalisatie en participatie.

Vroeg detectie en interventie is een breed overkoepelend thema, wat op veel verschillende facetten van de gezondheidszorg inspeelt. ReumaNederland gelooft erin dat het openstellen van een wetenschappelijke call op dit thema kan bijdragen aan het behalen van beide ambities ‘Reuma een niet-chronische, omkeerbare aandoening maken’ en ‘Realiseren van persoonsgerichte geneeskunde voor mensen met reuma’.

Vandaar dat ReumaNederland met deze thematische call een oproep doet voor onderzoeksvoorstellen gericht op strategieën om vroege detectie en interventie te optimaliseren. Onderzoeksvoorstellen binnen deze call kunnen op een breed spectrum van facetten inspelen. Aangezien er vorig jaar een call is opengezet specifiek gericht op werkingsmechanismen, gaat daar deze ronde niet de voorkeur naar uit. Wel valt te denken aan bijvoorbeeld:
– risicostratificatie voor de ontwikkeling van een inflammatoire of zeldzame reumatische aandoening
– behandelingen om de ontwikkeling van een inflammatoire of zeldzame reumatische aandoeningen te voorkomen (inclusief leefstijlinterventies)
– educatie van zowel patiënten als zorgverleners
– organisatie van de gezondheidszorg

Uiteindelijk zal nieuw verkregen kennis eraan bijdragen dat de diagnosestelling en/of behandelstrategieën in een vroeg stadium van inflammatoire en zeldzame reumatische aandoeningen geoptimaliseerd zullen worden.

Je bent zolang onderweg met de hoop dat een verklaring voor je klachten wordt gevonden, maar de verklaring komt maar niet. Een vroege diagnose en daarmee het voorkomen van veel schade zorgt ervoor dat iemand met reuma zonder veel beperkingen kan leven.”
Quote ervaringsdeskundige

Beschikbaar budget

ReumaNederland stelt voor deze thematische call in totaal circa €1.500.000 – €2.000.000 beschikbaar. Voor een onderzoeksvoorstel kan maximaal 4 jaar financiering worden aangevraagd met een totaal bedrag van €425.000.

Online informatiebijeenkomst

Op maandag 3 juli 2023 van 16.00 tot 17.00 uur (CEST) is een online bijeenkomst waarbij informatie wordt gegeven over de call en er de mogelijkheid is voor het stellen van vragen.

De Online Teams meeting vindt plaats via: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Deadline

De call for proposal sluit 1 september 2023 om 12:00:00 CEST. Indiening van een onderzoeksvoorstel is digitaal vanaf 1 augustus 2023 mogelijk. Uitgebreide informatie over de call en de voorwaarden is te vinden op onderstaande button.
Klik hier voor alle formulieren en voorwaarden

Junior Talent call – documenten voor indienen volledig uitgewerkt onderzoeksvoorstel

Het is alleen mogelijk om een volledig uitgewerkt onderzoeksvoorstel in te dienen indien u daarvoor een uitnodiging van ReumaNederland heeft ontvangen.

De deadline voor het indienen van een volledig uitgewerkt onderzoeksvoorstel is 15 augustus 2023 om 12:00 CET. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden NIET in behandeling genomen. Indiening is digitaal vanaf 15 juni 2023 mogelijk.
Eind 2023 wordt bekend gemaakt welke aanvragen voor financiering in aanmerking komen.
Klik hier voor alle formulieren en voorwaarden


Matchmaking call ‘Early detection of osteoarthritis’ (KIC)

Are you interested in the development of innovations for the early detection and diagnosis of osteoarthritis?
14 March a matchmaking will take place for the KIC call ‘Early detection of osteoarthritis – Innovations for detection and diagnosis’, a collaboration with the Dutch Arthritis Society. The budget is 3.1 million euro. Researchers (humanities, natural/engineering sciences and social sciences), companies, societal organisations and other users are invited to participate.

Register for the matchmaking: https://www.nwo.nl/en/meetings/matchmaking-early-detection-osteoarthritis-innovations-detection-and-diagnosis


Call open ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’ – een samenwerking van NWO en ReumaNederland

Het betreft een KIC call op het gebied van artrose ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’. Het doel van deze call is het stimuleren van de ontwikkeling van vroegdiagnostiekinstrumenten, en/of technologische innovaties, die in kaart brengen van welke vorm en fase van gewrichtsartrose er sprake is. Hiermee wordt in de toekomst een efficiënt en effectief (gewrichtsbesparend) behandelpad mogelijk voor ieder persoon met artrose. De resultaten uit het onderzoek zullen bijdragen aan de ambitie van ReumaNederland om artrose in 2040 niet langer als een chronische ziekte te laten zijn. Medio maart 2023 houdt NWO een matchmaking waarin ruimte is voor geïnteresseerde partijen om geschiktheid voor het samen aanvragen te bepalen.

Voor meer informatie verwijs ik naar de website van NWO. (https://www.nwo.nl/calls/reumanederland-nwo-vroegtijdige-opsporing-van-artrose-innovaties-voor-detectie-en-diagnose-kic).


ReumaNederland opent calls in 2023

De calls liggen de aankomende jaren in het verlengde van de te behalen ambities die ReumaNederland tot 2040 heeft, namelijk:

 1. Reuma een niet-chronische, omkeerbare aandoening maken.
 2. Het realiseren van precisie (persoonsgerichte) geneeskunde voor mensen met reuma.

Deze twee ambities zijn uitgewerkt in thema’s die staan beschreven in het samenwerkings- en financieringsbeleid 2022-2026 (https://reumanederland.nl/onderzoek/onderzoeksbeleid-patienten-participatie/ ). ReumaNederland gebruikt een raamwerk om dit beleid in de praktijk vorm te geven. Dit raamwerk bestaat uit vier programma’s: namelijk:

 • Talent programma: Het Junior en Senior Talent programma
 • Explore programma: LangLopende Programmalijnen
 • Focus programma: Thema gedreven
 • Connect programma: Publiek Private Samenwerkingen/Partnerships en (inter)nationale samenwerkingen

 Calls in 2023

Zodra één van de calls open gaat, is er een uitgebreidere beschrijving van de call met de daarbij horende specifieke indieningsvoorwaarden beschikbaar. Ook kunt u dan de formulieren voor de betreffende call voor het indienen van een projectaanvraag downloaden. Projectaanvragen kunnen vanaf 1 maand voor de sluitingsdatum alleen digitaal worden ingediend.

De drie calls die open gaan zijn:

  • Talent programma; De call Senior Talent opent 1 augustus 2023 en sluit 1 november 2023 om 12.00 uur. Indiening van een projectaanvraag is digitaal vanaf 1 oktober 2023 mogelijk. Dit programma is voor postdoc onderzoekers die zijn/haar carrière binnen het reumaonderzoek verder wilt brengen middels het voor het eerst ontwikkelen van een vernieuwende onderzoekslijn en is dus gericht op het ontwikkelen van vaardigheden van de onderzoeker die nodig zijn voor het goed opzetten en begeleiden van een langlopende programmalijn. In april 2024 wordt bekend gemaakt welke aanvragen voor financiering in aanmerking komen.
  • Focus programma; Een thema gedreven call op het gebied van ontstekingsreuma opent 1 juni 2023 en sluit 1 september 2023 om 12.00 uur. Het thema is nog niet bekend en wordt in de loop van 2023 bekend. Hou voor meer informatie de website van ReumaNederland in de gaten. Aanvragen op het gebied van artrose zijn uitgesloten.
  • NWO opent in samenwerking met ReumaNederland een KIC call op het gebied van artrose ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’. Het doel van deze call is het stimuleren van de ontwikkeling van vroegdiagnostiekinstrumenten, en/of technologische innovaties, die in kaart brengen van welke vorm en fase van gewrichtsartrose er sprake is. Hiermee wordt in de toekomst een efficiënt en effectief (gewrichtsbesparend) behandelpad mogelijk voor ieder persoon met artrose. De resultaten uit het onderzoek zullen bijdragen aan de ambitie van ReumaNederland om artrose in 2040 niet langer als een chronische ziekte te laten zijn. Er zal naar verwachting rond de 3 miljoen euro beschikbaar zijn. Medio maart 2023 houdt NWO een matchmaking waarin ruimte is voor geïnteresseerde partijen om geschiktheid voor het samen aanvragen te bepalen. Disclaimer; Dit is uitsluitend een aankondiging van een voorgenomen onderzoeksprogramma van NWO. De mogelijkheid tot het aanvragen van financiering staat open na publicatie van een call for proposals in de Staatscourant.


Junior Talent call for proposal

1 december 2022 heeft ReumaNederland de wetenschappelijke Junior Talent call geopend. De call wordt eens in de twee jaar opengesteld.

ReumaNederland roept recent gepromoveerde wetenschappers, die een carrière ambiëren binnen het reuma onderzoek, op om een (voor)aanvraag in te dienen binnen de Junior Talent call. Zij moeten de capaciteit hebben om een significante bijdrage te leveren op het gebied van reuma onderzoek en daarmee (in)direct impact hebben op de kwaliteit van leven van mensen met reuma. Aanvragers zullen niet alleen worden beoordeeld op hun onderzoekskwaliteiten en de wetenschappelijke kwaliteit van hun aanvraag, maar ook op hun creativiteit, het vermogen om samenwerkingsverbanden aan te gaan en het bewerkstelligen van maatschappelijk en/of wetenschappelijke impact. Zij moeten aangeven hoe zij uitkomsten van hun onderzoek in de praktijk denken te gaan brengen en toegankelijk maken middels een impactplan. De aanvrager wordt ondersteund door een senior, een gevestigde wetenschappelijk onderzoeker binnen het reumaveld met een eigen onderzoekslijn of onderzoeksprogramma. Hij/zij superviseert de aanvrager in het proces van de aanvraag en tijdens de uitvoer van het onderzoek.

Een aanvraag ligt in het verlengde van minimaal één van de ambities van ReumaNederland; reuma een niet-chronische, omkeerbare aandoening maken en/of het realiseren van precisie (persoonsgerichte) geneeskunde voor mensen met reuma op vier terreinen; preventie, predictie, personalisatie en participatie.
De call biedt veel vrijheid, dit betekent dat naast vrije themakeuze binnen de hiervoor genoemde ambities, gekozen kan worden uit de gehele keten van onderzoek; van fundamenteel (incl. serendipity) tot en met klinisch onderzoek met borging van resultaten in richtlijnen en beschikbaarheid voor alle mensen met reuma in Nederland.
Verder is de aanvraag gericht op vernieuwing en ligt dus in het verlengde van de huidige state-of-the-art.
Samenwerking is verplicht. Te denken valt aan interdisciplinaire, transdisciplinaire en/of internationale samenwerking. Daarnaast is samenwerking met ervaringsdeskundigen verplicht. Ervaringsdeskundigen zijn mensen die leven met een reumatische aandoening. Het is belangrijk in gezamenlijkheid te werken aan oplossingen. ReumaNederland is overtuigd dat als er vanuit verschillende perspectieven samen aan een probleem wordt gewerkt en dus verschillende expertise bijeenkomt, sneller een oplossing in zicht is.

Beschikbaar budget

ReumaNederland stelt voor deze Junior Talent call in totaal €1.050.000 beschikbaar voor 4 jaar. Voor het volledig uitgewerkt wetenschappelijk onderzoeksvoorstel kan maximaal 4 jaar financiering worden aangevraagd met een totaal subsidiebedrag van €350.000.

Online informatiebijeenkomst

Op maandag 9 januari 2023 van 16.00 tot 17.00 uur is een online bijeenkomst waar informatie wordt gegeven over de call en is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen.
De link naar de Teams meeting is https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFmMTY1MTgtOTZkZS00NmY2LTk2ZmQtOTYwZGI1ODNhMGVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a98b5c8a-ee14-4515-8cab-31d8e10642f0%22%2c%22Oid%22%3a%220565fb1c-7293-4beb-88ce-12d17151bf01%22%7d

Indieningsdeadline vooraanvraag en volledig uitgewerkt wetenschappelijk onderzoeksvoorstel

De deadline voor het indienen van een vooraanvraag is 1 maart 2023 om 12:00 CET. Vooraanvragen die na de deadline worden ingediend, worden NIET in behandeling genomen. Indiening van een vooraanvraag is per email vanaf 1 februari 2023 mogelijk.
In de eerste helft van mei 2023 ontvangen geselecteerde vooraanvragers een uitnodiging voor het indienen van een volledig uitgewerkt wetenschappelijk onderzoeksvoorstel.

Indien u naar aanleiding van een goede beoordeling van uw vooraanvraag wordt uitgenodigd voor het indienen van een volledig uitgewerkt wetenschappelijk onderzoeksvoorstel, dan is de deadline voor het indienen ervan 15 augustus 2023 om 12:00 CET. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden NIET in behandeling genomen. Indiening is digitaal vanaf 15 juni 2023 mogelijk.
Eind 2023 wordt bekend gemaakt welke aanvragen voor financiering in aanmerking komen.

Contactgegevens

Uw vragen kunt u stellen per email research@reumanederland.nl en tijdens de online informatiebijeenkomst.

Uitgebreide informatie over de call en de voorwaarden is te vinden op onderstaande button.
Klik hier voor alle formulieren en voorwaarden


NWO en ReumaNederland werken samen in vroegtijdige opsporing van artrose

6 oktober 2022

NWO is voornemens in de loop van november 2022 de KIC-call ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’ open te stellen. In deze call werkt NWO samen met ReumaNederland. De resultaten uit het onderzoek zullen bijdragen aan de ambitie van ReumaNederland om artrose in 2040 niet langer als een chronische ziekte te laten zijn. Er zal naar verwachting rond de 3 miljoen euro beschikbaar zijn. Medio januari 2023 houdt NWO een matchmaking waarin ruimte is voor geïnteresseerde partijen om geschiktheid voor het samen aanvragen te bepalen.

Er zijn op dit moment 1,5 miljoen mensen met artrose in Nederland. Zonder interventie zijn dit er in 2040 een miljoen meer. Er is sprake van groeiende vergrijzing, toename van mensen met obesitas (veroorzaakt door een ongezonde leefstijl), te weinig beweging én het ontbreken van een genezende behandeling voor artrose. De stijging van het aantal mensen met artrose is het meest opvallend onder mensen met een lage sociaaleconomische status. Met 2,5 miljoen patiënten zou artrose de meest voorkomende aandoening in Nederland zijn, volgens voorspellingen van het RIVM.

Het doel van deze call is stimuleren van de ontwikkeling van vroegdiagnostiekinstrumenten, en/of technologische innovaties, die in kaart brengen van welke vorm en fase van gewrichtsartrose er sprake is. Hiermee wordt in de toekomst een efficiënt en effectief (gewrichtsbesparend) behandelpad mogelijk voor ieder persoon met artrose.

Heterogeen ziektebeeld
Artrose is een heterogeen ziektebeeld. Het varieert van erfelijke artrose – die op zeer jonge leeftijd opduikt – tot artrose die ontstaat op middelbare leeftijd, in een of meer gewrichten. Ook komt artrose voor bij ouderen, in diverse gewrichten. Ziekteverloop varieert tevens van progressief naar minder progressief. Voor artrose is geen behandeling beschikbaar die de ziekte afremt, stopt of geneest.

Een van de ambities van ReumaNederland is dat in 2040 artrose niet langer een chronische aandoening is. Door in te zetten op vroegdiagnostiek ontstaat de mogelijkheid om vroegtijdig het artroseproces te stoppen, voordat grote schade aan gewrichten ontstaat en genezing dichterbij komt.

Onderzoeken van ReumaNederland richten zich op ontwikkeling en productie van innovaties voor de preventie, diagnostiek, predictie en behandeling van artrose. Daarbij vindt samenwerking plaats tussen startups, kennisinstellingen en overheden, maar ook met ervaringsdeskundigen.

Partnerschappen
Via de lijn Partnerschappen in het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 van NWO worden jaarlijks onderzoeksvraagstukken van externe private en/of publieke partners uitgewerkt. Die hebben een omvang tussen 3 en 10 miljoen euro. De partner matcht in cash de NWO-bijdrage, die tussen de 1,5 en 5 miljoen euro ligt.

NWO financiert per aanvraag maximaal 90 procent van de totale projectomvang. De rest van het projectbudget wordt ingebracht via verplichte cofinanciering.

Disclaimer
Dit is uitsluitend een aankondiging van een voorgenomen onderzoeksprogramma van NWO. De mogelijkheid tot het aanvragen van financiering staat open na publicatie van een call for proposals in de Staatscourant.


Er zijn geen subsidies voor congresreizen of proefschriften beschikbaar, deze worden alleen vergoed vanuit het budget van projecten die door ReumaNederland gefinancierd worden.

Formulieren

Per subsidieronde gelden specifieke voorwaarden. Zodra een subsidieronde vorm heeft gekregen en open is gesteld worden de formulieren en de voorwaarden op de website geplaatst. Lees de voorwaarden, de toelichting en de instructie voor het indienen van een subsidieaanvraag goed door.

Klik hier voor alle formulieren en voorwaarden

Neem bij vragen contact op met het team Onderzoek & Impact via research@reumanederland.nl

Procedure 

Het indienen van de projectvoorstellen gaat via www.reumaresearch.nl. Zie verder de instructies voor het indienen van een aanvraag.

ReumaNederland verstrekt subsidies aan Nederlandse onderzoekinstellingen voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten die zeer relevant zijn voor patiënten. De aanvragen worden op wetenschappelijke kwaliteit beoordeelt door onafhankelijke, externe referenten. Op basis van de rapporten van de referenten stelt de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) een advies op welke projecten gehonoreerd kunnen worden. De leden van de WAR zijn deskundigen uit verschillende disciplines.

Naast de Wetenschappelijke adviesraad (WAR) geeft de commissie met ervaringsdeskundigen (EDC) ook advies over de relevantie van een wetenschappelijk onderzoeksvoorstel aan de directie van ReumaNederland.  De EDC leden beoordelen de projectaanvragen op relevantie voor de doelgroep en de maatschappij, het risico en de belasting voor deelnemers aan het onderzoek en de mate van patiëntenparticipatie.