Call open ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’ – een samenwerking van NWO en ReumaNederland

Het betreft een KIC call op het gebied van artrose ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’. Het doel van deze call is het stimuleren van de ontwikkeling van vroegdiagnostiekinstrumenten, en/of technologische innovaties, die in kaart brengen van welke vorm en fase van gewrichtsartrose er sprake is. Hiermee wordt in de toekomst een efficiënt en effectief (gewrichtsbesparend) behandelpad mogelijk voor ieder persoon met artrose. De resultaten uit het onderzoek zullen bijdragen aan de ambitie van ReumaNederland om artrose in 2040 niet langer als een chronische ziekte te laten zijn. Medio maart 2023 houdt NWO een matchmaking waarin ruimte is voor geïnteresseerde partijen om geschiktheid voor het samen aanvragen te bepalen.

Voor meer informatie verwijs ik naar de website van NWO. (https://www.nwo.nl/calls/reumanederland-nwo-vroegtijdige-opsporing-van-artrose-innovaties-voor-detectie-en-diagnose-kic).


ReumaNederland opent calls in 2023

De calls liggen de aankomende jaren in het verlengde van de te behalen ambities die ReumaNederland tot 2040 heeft, namelijk:

 1. Reuma een niet-chronische, omkeerbare aandoening maken.
 2. Het realiseren van precisie (persoonsgerichte) geneeskunde voor mensen met reuma.

Deze twee ambities zijn uitgewerkt in thema’s die staan beschreven in het samenwerkings- en financieringsbeleid 2022-2026 (https://reumanederland.nl/onderzoek/onderzoeksbeleid-patienten-participatie/ ). ReumaNederland gebruikt een raamwerk om dit beleid in de praktijk vorm te geven. Dit raamwerk bestaat uit vier programma’s: namelijk:

 • Talent programma: Het Junior en Senior Talent programma
 • Explore programma: LangLopende Programmalijnen
 • Focus programma: Thema gedreven
 • Connect programma: Publiek Private Samenwerkingen/Partnerships en (inter)nationale samenwerkingen

 Calls in 2023

Zodra één van de calls open gaat, is er een uitgebreidere beschrijving van de call met de daarbij horende specifieke indieningsvoorwaarden beschikbaar. Ook kunt u dan de formulieren voor de betreffende call voor het indienen van een projectaanvraag downloaden. Projectaanvragen kunnen vanaf 1 maand voor de sluitingsdatum alleen digitaal worden ingediend.

De drie calls die open gaan zijn:

  • Talent programma; De call Senior Talent opent 1 augustus 2023 en sluit 1 november 2023 om 12.00 uur. Indiening van een projectaanvraag is digitaal vanaf 1 oktober 2023 mogelijk. Dit programma is voor postdoc onderzoekers die zijn/haar carrière binnen het reumaonderzoek verder wilt brengen middels het voor het eerst ontwikkelen van een vernieuwende onderzoekslijn en is dus gericht op het ontwikkelen van vaardigheden van de onderzoeker die nodig zijn voor het goed opzetten en begeleiden van een langlopende programmalijn. In april 2024 wordt bekend gemaakt welke aanvragen voor financiering in aanmerking komen.
  • Focus programma; Een thema gedreven call op het gebied van ontstekingsreuma opent 1 juni 2023 en sluit 1 september 2023 om 12.00 uur. Het thema is nog niet bekend en wordt in de loop van 2023 bekend. Hou voor meer informatie de website van ReumaNederland in de gaten. Aanvragen op het gebied van artrose zijn uitgesloten.
  • NWO opent in samenwerking met ReumaNederland een KIC call op het gebied van artrose ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’. Het doel van deze call is het stimuleren van de ontwikkeling van vroegdiagnostiekinstrumenten, en/of technologische innovaties, die in kaart brengen van welke vorm en fase van gewrichtsartrose er sprake is. Hiermee wordt in de toekomst een efficiënt en effectief (gewrichtsbesparend) behandelpad mogelijk voor ieder persoon met artrose. De resultaten uit het onderzoek zullen bijdragen aan de ambitie van ReumaNederland om artrose in 2040 niet langer als een chronische ziekte te laten zijn. Er zal naar verwachting rond de 3 miljoen euro beschikbaar zijn. Medio maart 2023 houdt NWO een matchmaking waarin ruimte is voor geïnteresseerde partijen om geschiktheid voor het samen aanvragen te bepalen. Disclaimer; Dit is uitsluitend een aankondiging van een voorgenomen onderzoeksprogramma van NWO. De mogelijkheid tot het aanvragen van financiering staat open na publicatie van een call for proposals in de Staatscourant.


Junior Talent call for proposal

1 december 2022 heeft ReumaNederland de wetenschappelijke Junior Talent call geopend. De call wordt eens in de twee jaar opengesteld.

ReumaNederland roept recent gepromoveerde wetenschappers, die een carrière ambiëren binnen het reuma onderzoek, op om een (voor)aanvraag in te dienen binnen de Junior Talent call. Zij moeten de capaciteit hebben om een significante bijdrage te leveren op het gebied van reuma onderzoek en daarmee (in)direct impact hebben op de kwaliteit van leven van mensen met reuma. Aanvragers zullen niet alleen worden beoordeeld op hun onderzoekskwaliteiten en de wetenschappelijke kwaliteit van hun aanvraag, maar ook op hun creativiteit, het vermogen om samenwerkingsverbanden aan te gaan en het bewerkstelligen van maatschappelijk en/of wetenschappelijke impact. Zij moeten aangeven hoe zij uitkomsten van hun onderzoek in de praktijk denken te gaan brengen en toegankelijk maken middels een impactplan. De aanvrager wordt ondersteund door een senior, een gevestigde wetenschappelijk onderzoeker binnen het reumaveld met een eigen onderzoekslijn of onderzoeksprogramma. Hij/zij superviseert de aanvrager in het proces van de aanvraag en tijdens de uitvoer van het onderzoek.

Een aanvraag ligt in het verlengde van minimaal één van de ambities van ReumaNederland; reuma een niet-chronische, omkeerbare aandoening maken en/of het realiseren van precisie (persoonsgerichte) geneeskunde voor mensen met reuma op vier terreinen; preventie, predictie, personalisatie en participatie.
De call biedt veel vrijheid, dit betekent dat naast vrije themakeuze binnen de hiervoor genoemde ambities, gekozen kan worden uit de gehele keten van onderzoek; van fundamenteel (incl. serendipity) tot en met klinisch onderzoek met borging van resultaten in richtlijnen en beschikbaarheid voor alle mensen met reuma in Nederland.
Verder is de aanvraag gericht op vernieuwing en ligt dus in het verlengde van de huidige state-of-the-art.
Samenwerking is verplicht. Te denken valt aan interdisciplinaire, transdisciplinaire en/of internationale samenwerking. Daarnaast is samenwerking met ervaringsdeskundigen verplicht. Ervaringsdeskundigen zijn mensen die leven met een reumatische aandoening. Het is belangrijk in gezamenlijkheid te werken aan oplossingen. ReumaNederland is overtuigd dat als er vanuit verschillende perspectieven samen aan een probleem wordt gewerkt en dus verschillende expertise bijeenkomt, sneller een oplossing in zicht is.

Beschikbaar budget

ReumaNederland stelt voor deze Junior Talent call in totaal €1.050.000 beschikbaar voor 4 jaar. Voor het volledig uitgewerkt wetenschappelijk onderzoeksvoorstel kan maximaal 4 jaar financiering worden aangevraagd met een totaal subsidiebedrag van €350.000.

Online informatiebijeenkomst

Op maandag 9 januari 2023 van 16.00 tot 17.00 uur is een online bijeenkomst waar informatie wordt gegeven over de call en is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen.
De link naar de Teams meeting is https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFmMTY1MTgtOTZkZS00NmY2LTk2ZmQtOTYwZGI1ODNhMGVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a98b5c8a-ee14-4515-8cab-31d8e10642f0%22%2c%22Oid%22%3a%220565fb1c-7293-4beb-88ce-12d17151bf01%22%7d

Indieningsdeadline vooraanvraag en volledig uitgewerkt wetenschappelijk onderzoeksvoorstel

De deadline voor het indienen van een vooraanvraag is 1 maart 2023 om 12:00 CET. Vooraanvragen die na de deadline worden ingediend, worden NIET in behandeling genomen. Indiening van een vooraanvraag is per email vanaf 1 februari 2023 mogelijk.
In de eerste helft van mei 2023 ontvangen geselecteerde vooraanvragers een uitnodiging voor het indienen van een volledig uitgewerkt wetenschappelijk onderzoeksvoorstel.

Indien u naar aanleiding van een goede beoordeling van uw vooraanvraag wordt uitgenodigd voor het indienen van een volledig uitgewerkt wetenschappelijk onderzoeksvoorstel, dan is de deadline voor het indienen ervan 15 augustus 2023 om 12:00 CET. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden NIET in behandeling genomen. Indiening is digitaal vanaf 15 juni 2023 mogelijk.
Eind 2023 wordt bekend gemaakt welke aanvragen voor financiering in aanmerking komen.

Contactgegevens

Uw vragen kunt u stellen per email research@reumanederland.nl en tijdens de online informatiebijeenkomst.

Uitgebreide informatie over de call en de voorwaarden is te vinden op onderstaande button.
Klik hier voor alle formulieren en voorwaarden


NWO en ReumaNederland werken samen in vroegtijdige opsporing van artrose

6 oktober 2022

NWO is voornemens in de loop van november 2022 de KIC-call ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’ open te stellen. In deze call werkt NWO samen met ReumaNederland. De resultaten uit het onderzoek zullen bijdragen aan de ambitie van ReumaNederland om artrose in 2040 niet langer als een chronische ziekte te laten zijn. Er zal naar verwachting rond de 3 miljoen euro beschikbaar zijn. Medio januari 2023 houdt NWO een matchmaking waarin ruimte is voor geïnteresseerde partijen om geschiktheid voor het samen aanvragen te bepalen.

Er zijn op dit moment 1,5 miljoen mensen met artrose in Nederland. Zonder interventie zijn dit er in 2040 een miljoen meer. Er is sprake van groeiende vergrijzing, toename van mensen met obesitas (veroorzaakt door een ongezonde leefstijl), te weinig beweging én het ontbreken van een genezende behandeling voor artrose. De stijging van het aantal mensen met artrose is het meest opvallend onder mensen met een lage sociaaleconomische status. Met 2,5 miljoen patiënten zou artrose de meest voorkomende aandoening in Nederland zijn, volgens voorspellingen van het RIVM.

Het doel van deze call is stimuleren van de ontwikkeling van vroegdiagnostiekinstrumenten, en/of technologische innovaties, die in kaart brengen van welke vorm en fase van gewrichtsartrose er sprake is. Hiermee wordt in de toekomst een efficiënt en effectief (gewrichtsbesparend) behandelpad mogelijk voor ieder persoon met artrose.

Heterogeen ziektebeeld
Artrose is een heterogeen ziektebeeld. Het varieert van erfelijke artrose – die op zeer jonge leeftijd opduikt – tot artrose die ontstaat op middelbare leeftijd, in een of meer gewrichten. Ook komt artrose voor bij ouderen, in diverse gewrichten. Ziekteverloop varieert tevens van progressief naar minder progressief. Voor artrose is geen behandeling beschikbaar die de ziekte afremt, stopt of geneest.

Een van de ambities van ReumaNederland is dat in 2040 artrose niet langer een chronische aandoening is. Door in te zetten op vroegdiagnostiek ontstaat de mogelijkheid om vroegtijdig het artroseproces te stoppen, voordat grote schade aan gewrichten ontstaat en genezing dichterbij komt.

Onderzoeken van ReumaNederland richten zich op ontwikkeling en productie van innovaties voor de preventie, diagnostiek, predictie en behandeling van artrose. Daarbij vindt samenwerking plaats tussen startups, kennisinstellingen en overheden, maar ook met ervaringsdeskundigen.

Partnerschappen
Via de lijn Partnerschappen in het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 van NWO worden jaarlijks onderzoeksvraagstukken van externe private en/of publieke partners uitgewerkt. Die hebben een omvang tussen 3 en 10 miljoen euro. De partner matcht in cash de NWO-bijdrage, die tussen de 1,5 en 5 miljoen euro ligt.

NWO financiert per aanvraag maximaal 90 procent van de totale projectomvang. De rest van het projectbudget wordt ingebracht via verplichte cofinanciering.

Disclaimer
Dit is uitsluitend een aankondiging van een voorgenomen onderzoeksprogramma van NWO. De mogelijkheid tot het aanvragen van financiering staat open na publicatie van een call for proposals in de Staatscourant.


BERICHT

Beste collega impactmaker,

Junior Talent call i.p.v. Senior Talent call

Begin van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de drie calls for proposals die door ReumaNederland worden opengesteld in 2022 (zie bericht verderop op deze pagina). Dit betrof een thematische call die inmiddels is gesloten, een LangLopende Progammalijnen call die 1 november 2022 12:00:00 CEST sluit en een Senior Talent call die per 1 december 2022 zou worden geopend.
Het Talent Programma, waar de Junior en Senior Talent call onder vallen, is door ReumaNederland nieuw in het leven geroepen en in ontwikkeling. ReumaNederland heeft besloten niet in het najaar van 2022 de Senior Talent call te openen, maar de Junior Talent call. De oorzaak hiervan is een dubbele belasting van onze Internationale Visitatie Commissie, hetgeen niet realistisch is. Onze Wetenschappelijke AdviesRaad zal de boordeling van het Junior Talent Programma ter hand nemen na de indieningsperiode in 2023. Deze call sluit 1 maart 2023. De Senior Talent call zal eind 2023 opengaan. De definitieve planning van de calls voor 2023 volgt eind Q3 2022.

Let op! Call LangLopende Programmalijnen extra toelichting matchingsvoorwaarden

Op 5 juli jl. hield ReumaNederland een inloopuur om u te informeren over de call LangLopende Programmalijnen en de gelegenheid te geven om vragen te stellen.
Naar aanleiding daarvan wil ReumaNederland meer opheldering geven over het indieningscriterium “Minimaal 100% matching is vereist in relatie tot het bedrag dat per jaar wordt aangevraagd. Dit houdt in dat ReumaNederland jaarlijks maximaal 50% van de programmabegroting financiert. De matching moet afkomstig zijn van universiteit(en) en/of andere partners die bij de LLP betrokken zijn. De matching kan zowel in kind als in cash plaatsvinden.”

Deze voorwaarde staat vermeld in het document “toelichting_voorwaarden en instructies LLP 2023-2028” in hoofdstuk 2, waarin alle indieningsvoorwaarden worden beschreven waaraan een financieringsaanvraag moet voldoen.

Welke in kind bijdragen zijn mogelijk als het om matching gaat? Hierbij denkt u aan “nieuw” geld, zoals manuren voor datamanagement, inzet van een onderzoeksverpleegkundige, beeldvorming ter waarde van X bedrag maal aantal te includeren patiënten dat beschikbaar wordt gesteld door een samenwerkingspartner of de instelling van waaruit de financieringsaanvraag wordt ingediend. Dit betekent dus dat projecten waarvoor al financiering beschikbaar is of die al van start zijn gegaan en die onderdeel zijn van de Langlopende Programmalijn niet kunnen worden opgevoerd.


Call for proposal – Langlopende Programmalijnen

Op 1 juni 2022 heeft ReumaNederland de LangLopende Programmalijn (LLP) call for proposal geopend. ReumaNederland roept Universitaire Nederlandse onderzoeksgroepen op om een aanvraag voor een LLP in te dienen. Een aanvraag ligt in het verlengde van minimaal één van de ambities van ReumaNederland; reuma een niet-chronische, omkeerbare aandoening maken en/of het realiseren van precisie (persoonsgerichte) geneeskunde voor mensen met reuma op vier terreinen; preventie, predictie, personalisatie en participatie. Een LLP heeft zowel een duidelijk doel als een toekomstvisie en is opgebouwd uit onderzoeksprojecten die ondersteunend zijn aan het behalen van dat doel. Het is van belang dat een LLP gericht is op vernieuwing en dus ligt in het verlengde van de huidige state-of-the-art. Samenwerking is verplicht. Te denken valt aan interdisciplinaire, transdisciplinaire en/of internationale samenwerking. ReumaNederland is overtuigd dat wanneer vanuit verschillende expertise aan een probleem wordt gewerkt sneller de oplossing in zicht is.

De call biedt veel vrijheid, dit betekent dat naast vrije themakeuze binnen de hiervoor genoemde ambities, gekozen kan worden uit de gehele keten van onderzoek; van fundamenteel (incl. serendipity) tot en met klinisch onderzoek met borging van resultaten in richtlijnen en beschikbaarheid voor alle mensen met reuma in Nederland.

Programmaleiders van een huidige LLP die door ReumaNederland wordt gefinancierd kunnen een aanvraag voor continuering indienen. Een aanvraag voor een geheel andere onderzoekslijn is niet voor de hand liggend. ReumaNederland wil uitkomsten van onderzoek juist een stap verder brengen richting de mens met reuma. Verder kunnen nieuwe aanvragers een aanvraag voor een LLP indienen.

Beschikbaar budget

ReumaNederland stelt voor deze LLP call in totaal €7.5 miljoen beschikbaar voor 5 jaar (€1.5 miljoen per jaar).

Voor een aanvraag voor een LLP kan maximaal 5 jaar financiering worden aangevraagd met een totaal bedrag van €500.000.

Online informatiebijeenkomst

Op 5 juli 2022 van 16.00-17.00 CEST is een online bijeenkomst waarbij informatie wordt gegeven over de call en de mogelijkheid is voor het stellen van vragen. De Online Teams meeting vindt plaats via https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIwMmEzYTEtNzQ1Yi00OGEyLThlODAtZjgyMjdiODIwZDAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a98b5c8a-ee14-4515-8cab-31d8e10642f0%22%2c%22Oid%22%3a%220565fb1c-7293-4beb-88ce-12d17151bf01%22%7d

Indieningsdeadline

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een LLP is 1 november 2022 12:00:00 CEST. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden NIET in behandeling genomen.

Indiening van een aanvraag voor een LLP is digitaal vanaf 1 september 2022 mogelijk. U kunt uw aanvraag sturen naar research@reumanederland.nl onder vermelding “aanvraag LLP call for proposal”.

Mocht u voor wederhoor in aanmerking komen, dit zal dan plaatsvinden op 9 of 10 mei 2023. In juni 2023 wordt bekend gemaakt welke aanvragen voor financiering in aanmerking komen.

Uitgebreide informatie over de call en de voorwaarden is te vinden op onderstaande button.
Klik hier voor alle formulieren en voorwaarden

Contactgegevens

Uw vragen kunt u stellen per email research@reumanederland.nl en tijdens de online informatiebijeenkomst.


Call for proposal – Thematische call

15 maart 2022 heeft ReumaNederland de wetenschappelijke thematisch call geopend naar ‘Inzicht in oorzaken en werkingsmechanismen van zeldzame reumatische aandoeningen’.

Call

ReumaNederland doet een oproep voor wetenschappelijk onderzoeksvoorstellen om de volgende vraag te beantwoorden: Welke onderliggende oorzaken en werkingsmechanismen bieden aanknopingspunten om de chroniciteit van zeldzame reumatische aandoeningen te doorbreken? Dit is een brede oproep aan alle wetenschappelijke disciplines die kunnen bijdragen aan een antwoord. Wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen op het gebied van artrose zijn binnen deze call uitgesloten.

Context

ReumaNederland zet zich al ruim 90 jaar in voor de bestrijding van reumatische aandoeningen. In deze periode is er veel wetenschappelijke vooruitgang geboekt, maar ondanks deze vooruitgang heeft de diagnose reuma voor veel mensen nog steeds grote gevolgen. De impact van de reuma is nog steeds te groot. ReumaNederland heeft daarom in samenwerking met diverse stakeholders twee ambities tot 2040 gesteld die centraal staan binnen haar samenwerkings- en financieringsbeleid (voor meer informatie Samenwerkings- en financieringsbeleid), namelijk:

 • Reuma een niet-chronische, omkeerbare aandoening maken.
 • Het realiseren van precisie (persoonsgerichte) geneeskunde voor mensen met reuma op vier terreinen: preventie, predictie, personalisatie en participatie.

In het kader van de eerste ambitie ‘Reuma een niet-chronische, omkeerbare aandoening maken’ en het oplossen van één van de vraagstukken uit de onderliggende routekaart op het gebied van (zeldzame) ontstekingsreuma is deze wetenschappelijke thematische call geopend. Op het moment lopen een aantal veelbelovende onderzoeken naar de oorzaken en werkingsmechanismen gericht op reumatoïde artritis en Sjögren. Vandaar dat ReumaNederland met deze thematische call een oproep doet voor onderzoeksvoorstellen gericht op de oorzaken en werkingsmechanismen van zeldzame reumatische aandoeningen met als doel het vinden van aanknopingspunten voor het ontwikkelen van genezende therapieën. Uiteindelijk zal deze nieuwe kennis op termijn eraan bijdragen dat zorgprofessionals in staat zijn op het juiste moment met de juiste behandeling in te grijpen.
Een reumatische aandoening is zeldzaam wanneer de ziekte niet vaker optreedt dan bij 1 op de 2000 inwoners in de Europese Unie en ‘levensbedreigend’ of ‘chronisch en lichamelijk beperkend’ is (zie definitie Europese Commissie).

‘’De essentie van chronisch ziek zijn is dat je jezelf constant in de gaten moet houden en daarna kom je pas aan het gewone leven toe. Reuma als niet-chronische ziekte zou betekenen dat ik deze last van me af zou kunnen schudden.’’
Quote ervaringsdeskundige

Beschikbaar budget

ReumaNederland stelt voor deze thematische call in totaal € 1.500.000 beschikbaar voor 4 jaar. Voor een onderzoeksvoorstel kan maximaal 4 jaar financiering worden aangevraagd met een totaal bedrag van €425.000.

Online informatiebijeenkomst

Op maandag 11 april van 16.00 tot 17.00 uur (CEST) is een online bijeenkomst waarbij informatie wordt gegeven over de call en er de mogelijkheid is voor het stellen van vragen.

Voor deelname willen we jullie vragen het aanmeldformulier in te vullen: https://forms.gle/RC7Gj2wm3efXdAqX7

Voor Engelssprekende samenwerkingspartners is er het volgende aanmeldformulier: https://forms.gle/RL4fHBHSVc8F1ubt5

De Online Teams meeting vindt plaats via : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE2YWEzZDgtZjhjNi00NTY5LWI5NmYtNWUyNjAxNDc2ZGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a98b5c8a-ee14-4515-8cab-31d8e10642f0%22%2c%22Oid%22%3a%22c2bfd8b4-2e46-48df-b3b2-8bfa77dd489a%22%7d

Deadline

De call for proposal sluit 15 juni 2022 om 12:00:00 CEST. Indiening van een onderzoeksvoorstel is digitaal vanaf 15 april 2022 mogelijk. Uitgebreide informatie over de call en de voorwaarden is te vinden op onderstaande button.

Klik hier voor alle formulieren en voorwaarden


Subsidiemogelijkheden 2022

De uitkomsten van het “speerpunten ontwikkeltraject”  geven vanaf 2021 richting aan de financiering van nieuwe onderzoeksprojecten.

ReumaNederland opent calls in 2022

De calls liggen de aankomende jaren in het verlengde van de te behalen ambities die ReumaNederland tot 2040 heeft, namelijk:

 1. Reuma een niet-chronische, omkeerbare aandoening maken.
 2. Het realiseren van precisie (persoonsgerichte) geneeskunde voor mensen met reuma.

Deze twee ambities zijn uitgewerkt in thema’s die staan beschreven in het Samenwerkings- en financieringsbeleid .

ReumaNederland gebruikt een raamwerk om dit beleid in de praktijk vorm te geven. Dit raamwerk bestaat uit vier programma’s: namelijk:

 • Talent programma: Het Junior en Senior Talent programma
 • Explore programma: LangLopende Programmalijnen
 • Focus programma: Thema gedreven
 • Connect programma: Publiek Private Samenwerkingen/Partnerships en (inter)nationale samenwerkingen

Calls in 2022

Zodra één van de calls open gaat, is er een uitgebreidere beschrijving van de call met de daarbij horende specifieke indieningsvoorwaarden beschikbaar. Ook kunt u dan de formulieren voor de betreffende call voor het indienen van een projectaanvraag downloaden. Projectaanvragen kunnen vanaf 2 maanden voor de sluitingsdatum alleen digitaal worden ingediend.

De drie calls die open gaan zijn:

 • Focus programma; Een thema gedreven call opent 15 maart 2022 en sluit 15 juni 2022 om 12.00 uur. Indiening van een projectaanvraag is digitaal vanaf 15 april 2022 mogelijk.

In het kader van de eerste ambitie van ReumaNederland kan binnen deze call een projectaanvraag worden ingediend naar het ophelderen van de oorzaak en werkingsmechanismen van zeldzame reumatische aandoeningen. Het ultieme doel is het ontdekken van nieuwe aanknopingspunten voor het ontwikkelen van genezende therapieën die zorgprofessionals in staat stellen op het juiste moment met de juiste therapie een patiënt te behandelen. Een reumatische aandoening is zeldzaam wanneer de ziekte niet vaker optreedt dan bij 1 op de 2000 inwoners in de Europese Unie en ‘levensbedreigend’ of ‘chronisch en lichamelijk beperkend’ is (definitie Europese Commissie).

Het is van belang dat er binnen de projectaanvraag sprake is van internationaal samenwerken  en partners onderdeel zijn van de projectaanvraag en begroting. Het is een pre als een projectaanvrager werkzaam is in een organisatie die lid is van een Europese ReferentieNetwerk passend bij de aandoening en/of een Nederlands expertisecentrum. Een expertisecentrum is een door het ministerie van VWS aangewezen Universitair medisch centrum of Topklinisch ziekenhuis met specifieke kennis en taken op het gebied van een zeldzame aandoening.

Per project kan er maximaal €425.000 worden aangevraagd.

In december 2022 wordt bekend gemaakt welke aanvragen voor financiering in aanmerking komen.

 

 • Explore programma; De call LangLopende Programmalijnen opent 1 juni 2022 en sluit 1 november 2022 om 12.00 uur. Indiening van een projectaanvraag is digitaal vanaf 1 september 2022 mogelijk.

Universitaire Nederlandse onderzoeksgroepen kunnen financieel gedurende 5 jaar worden ondersteund. De huidige langlopende programmalijnen die door ReumaNederland worden gefinancierd kunnen een vervolgaanvraag indienen. Verder kunnen nieuwe aanvragen voor een langlopende programmalijnen worden ingediend. Aanvragen zijn gericht op vernieuwing.  Een aanvraag ligt in het verlengde van de ambities van ReumaNederland om uiteindelijk te komen tot betere behandeling en zorg voor mensen met ontstekingsreuma, zeldzame reumatische aandoeningen (waaronder jeugdreuma) en artrose.

In juni 2023 wordt bekend gemaakt welke aanvragen voor financiering in aanmerking komen.

 

 • Talent programma; De call Senior Talent opent 1 december 2022 en sluit 1 maart 2023 om 12.00 uur. Indiening van een projectaanvraag is digitaal vanaf 1 januari 2023 mogelijk.

Dit programma is voor postdoc onderzoekers die zijn/haar carrière binnen het reumaonderzoek verder wilt brengen middels het voor het eerst ontwikkelen van een vernieuwende onderzoekslijn en is dus gericht op het ontwikkelen van vaardigheden van de onderzoeker die nodig zijn voor het goed opzetten en begeleiden van een langlopende programmalijn.

In september 2023 wordt bekend gemaakt welke aanvragen voor financiering in aanmerking komen.

Een nog te verwachte call binnen het Focus programma in 2022 is: vroegdiagnose en behandelpaden op het gebied van artrose. Houdt voor meer informatie rondom nieuwe calls de website van ReumaNederland in de gaten.

Er zijn geen subsidies voor congresreizen of proefschriften beschikbaar, deze worden alleen vergoed vanuit het budget van projecten die door ReumaNederland gefinancierd worden.

Formulieren

Per subsidieronde gelden specifieke voorwaarden. Zodra een subsidieronde vorm heeft gekregen en open is gesteld worden de formulieren en de voorwaarden op de website geplaatst. Lees de voorwaarden, de toelichting en de instructie voor het indienen van een subsidieaanvraag goed door.

Klik hier voor alle formulieren en voorwaarden

Neem bij vragen contact op met het team Onderzoek & Impact via research@reumanederland.nl

Procedure 

Het indienen van de projectvoorstellen gaat via www.reumaresearch.nl. Zie verder de instructies voor het indienen van een aanvraag.

ReumaNederland verstrekt subsidies aan Nederlandse onderzoekinstellingen voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten die zeer relevant zijn voor patiënten. De aanvragen worden op wetenschappelijke kwaliteit beoordeelt door onafhankelijke, externe referenten. Op basis van de rapporten van de referenten stelt de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) een advies op welke projecten gehonoreerd kunnen worden. De leden van de WAR zijn deskundigen uit verschillende disciplines.

Naast de Wetenschappelijke adviesraad (WAR) geeft de commissie met ervaringsdeskundigen (EDC) ook advies over de relevantie van een wetenschappelijk onderzoeksvoorstel aan de directie van ReumaNederland.  De EDC leden beoordelen de projectaanvragen op relevantie voor de doelgroep en de maatschappij, het risico en de belasting voor deelnemers aan het onderzoek en de mate van patiëntenparticipatie.