On hold – Senior Talent call

Het was onze intentie om de Senior Talent Call in augustus 2023 open te stellen voor aanvragen en indiening. Gezien uitdagingen in de planning en capaciteit is voor dit moment besloten deze call “On hold” te zetten.
Op dit moment zijn gesprekken gaande om daarmee de call op te stellen. Binnenkort hopen we bekend te maken wanneer de call wordt opengesteld.


Call for proposal – Thematische call ontstekingsreuma

Op 1 juni 2023 heeft ReumaNederland de wetenschappelijke thematisch call geopend naar ‘Vroege detectie en interventie bij reumatische aandoeningen’.

Call

ReumaNederland deed een oproep voor wetenschappelijk onderzoeksvoorstellen om de volgende vraag te beantwoorden: Hoe kan worden bijgedragen aan succesvolle vroege detectie en interventie bij ontstekingsreuma en zeldzame vormen van reuma?

Dit was een brede oproep aan alle wetenschappelijke disciplines die kunnen bijdragen aan een antwoord. Wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen op het gebied van artrose zijn binnen deze call uitgesloten.

Context

ReumaNederland zet zich al ruim 90 jaar in voor de bestrijding van reumatische aandoeningen. In deze periode is er veel wetenschappelijke vooruitgang geboekt, maar ondanks deze vooruitgang heeft de diagnose reuma voor veel mensen nog steeds grote gevolgen. De impact van de reuma is nog steeds te groot. ReumaNederland heeft daarom in samenwerking met diverse stakeholders twee ambities tot 2040 geformuleerd die centraal staan binnen haar samenwerkings- en financieringsbeleid (voor meer informatie Samenwerkings- en financieringsbeleid), namelijk:

  • Reuma een niet-chronische, omkeerbare aandoening maken.
  • Het realiseren van precisie (persoonsgerichte) geneeskunde voor mensen met reuma op vier terreinen: preventie, predictie, personalisatie en participatie.

Vroeg detectie en interventie is een breed overkoepelend thema, wat op veel verschillende facetten van de gezondheidszorg inspeelt. ReumaNederland gelooft erin dat het openstellen van een wetenschappelijke call op dit thema kan bijdragen aan het behalen van beide ambities ‘Reuma een niet-chronische, omkeerbare aandoening maken’ en ‘Realiseren van persoonsgerichte geneeskunde voor mensen met reuma’.

Vandaar dat ReumaNederland met deze thematische call een oproep doet voor onderzoeksvoorstellen gericht op strategieën om vroege detectie en interventie te optimaliseren. Onderzoeksvoorstellen binnen deze call kunnen op een breed spectrum van facetten inspelen. Aangezien er vorig jaar een call is opengezet specifiek gericht op werkingsmechanismen, gaat daar deze ronde niet de voorkeur naar uit. Wel valt te denken aan bijvoorbeeld:
– risicostratificatie voor de ontwikkeling van een inflammatoire of zeldzame reumatische aandoening
– behandelingen om de ontwikkeling van een inflammatoire of zeldzame reumatische aandoeningen te voorkomen (inclusief leefstijlinterventies)
– educatie van zowel patiënten als zorgverleners
– organisatie van de gezondheidszorg

Uiteindelijk zal nieuw verkregen kennis eraan bijdragen dat de diagnosestelling en/of behandelstrategieën in een vroeg stadium van inflammatoire en zeldzame reumatische aandoeningen geoptimaliseerd zullen worden.

Je bent zolang onderweg met de hoop dat een verklaring voor je klachten wordt gevonden, maar de verklaring komt maar niet. Een vroege diagnose en daarmee het voorkomen van veel schade zorgt ervoor dat iemand met reuma zonder veel beperkingen kan leven.”
Quote ervaringsdeskundige

Beschikbaar budget

ReumaNederland stelt voor deze thematische call in totaal circa €1.500.000 – €2.000.000 beschikbaar. Voor een onderzoeksvoorstel kan maximaal 4 jaar financiering worden aangevraagd met een totaal bedrag van €425.000.

Deadline (indiening reeds gesloten)

De call for proposal sloot 1 september 2023 om 12:00:00 CEST. Uitgebreide informatie over de call en de voorwaarden is te vinden op onderstaande button.
Klik hier voor alle formulieren en voorwaarden


Junior Talent call

In december 2023 wordt bekend gemaakt welke aanvragen binnen de Junior Talent call voor financiering in aanmerking komen.
Klik hier voor alle formulieren en voorwaarden


Matchmaking call ‘Early detection of osteoarthritis’ (KIC)

Are you interested in the development of innovations for the early detection and diagnosis of osteoarthritis?
14 March a matchmaking will take place for the KIC call ‘Early detection of osteoarthritis – Innovations for detection and diagnosis’, a collaboration with the Dutch Arthritis Society. The budget is 3.1 million euro. Researchers (humanities, natural/engineering sciences and social sciences), companies, societal organisations and other users are invited to participate.

Register for the matchmaking: https://www.nwo.nl/en/meetings/matchmaking-early-detection-osteoarthritis-innovations-detection-and-diagnosis


Call open ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’ – een samenwerking van NWO en ReumaNederland

Het betreft een KIC call op het gebied van artrose ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’. Het doel van deze call is het stimuleren van de ontwikkeling van vroegdiagnostiekinstrumenten, en/of technologische innovaties, die in kaart brengen van welke vorm en fase van gewrichtsartrose er sprake is. Hiermee wordt in de toekomst een efficiënt en effectief (gewrichtsbesparend) behandelpad mogelijk voor ieder persoon met artrose. De resultaten uit het onderzoek zullen bijdragen aan de ambitie van ReumaNederland om artrose in 2040 niet langer als een chronische ziekte te laten zijn. Medio maart 2023 houdt NWO een matchmaking waarin ruimte is voor geïnteresseerde partijen om geschiktheid voor het samen aanvragen te bepalen.

Voor meer informatie verwijs ik naar de website van NWO. (https://www.nwo.nl/calls/reumanederland-nwo-vroegtijdige-opsporing-van-artrose-innovaties-voor-detectie-en-diagnose-kic).


NWO en ReumaNederland werken samen in vroegtijdige opsporing van artrose

6 oktober 2022

NWO is voornemens in de loop van november 2022 de KIC-call ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’ open te stellen. In deze call werkt NWO samen met ReumaNederland. De resultaten uit het onderzoek zullen bijdragen aan de ambitie van ReumaNederland om artrose in 2040 niet langer als een chronische ziekte te laten zijn. Er zal naar verwachting rond de 3 miljoen euro beschikbaar zijn. Medio januari 2023 houdt NWO een matchmaking waarin ruimte is voor geïnteresseerde partijen om geschiktheid voor het samen aanvragen te bepalen.

Er zijn op dit moment 1,5 miljoen mensen met artrose in Nederland. Zonder interventie zijn dit er in 2040 een miljoen meer. Er is sprake van groeiende vergrijzing, toename van mensen met obesitas (veroorzaakt door een ongezonde leefstijl), te weinig beweging én het ontbreken van een genezende behandeling voor artrose. De stijging van het aantal mensen met artrose is het meest opvallend onder mensen met een lage sociaaleconomische status. Met 2,5 miljoen patiënten zou artrose de meest voorkomende aandoening in Nederland zijn, volgens voorspellingen van het RIVM.

Het doel van deze call is stimuleren van de ontwikkeling van vroegdiagnostiekinstrumenten, en/of technologische innovaties, die in kaart brengen van welke vorm en fase van gewrichtsartrose er sprake is. Hiermee wordt in de toekomst een efficiënt en effectief (gewrichtsbesparend) behandelpad mogelijk voor ieder persoon met artrose.

Heterogeen ziektebeeld
Artrose is een heterogeen ziektebeeld. Het varieert van erfelijke artrose – die op zeer jonge leeftijd opduikt – tot artrose die ontstaat op middelbare leeftijd, in een of meer gewrichten. Ook komt artrose voor bij ouderen, in diverse gewrichten. Ziekteverloop varieert tevens van progressief naar minder progressief. Voor artrose is geen behandeling beschikbaar die de ziekte afremt, stopt of geneest.

Een van de ambities van ReumaNederland is dat in 2040 artrose niet langer een chronische aandoening is. Door in te zetten op vroegdiagnostiek ontstaat de mogelijkheid om vroegtijdig het artroseproces te stoppen, voordat grote schade aan gewrichten ontstaat en genezing dichterbij komt.

Onderzoeken van ReumaNederland richten zich op ontwikkeling en productie van innovaties voor de preventie, diagnostiek, predictie en behandeling van artrose. Daarbij vindt samenwerking plaats tussen startups, kennisinstellingen en overheden, maar ook met ervaringsdeskundigen.

Partnerschappen
Via de lijn Partnerschappen in het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 van NWO worden jaarlijks onderzoeksvraagstukken van externe private en/of publieke partners uitgewerkt. Die hebben een omvang tussen 3 en 10 miljoen euro. De partner matcht in cash de NWO-bijdrage, die tussen de 1,5 en 5 miljoen euro ligt.

NWO financiert per aanvraag maximaal 90 procent van de totale projectomvang. De rest van het projectbudget wordt ingebracht via verplichte cofinanciering.

Disclaimer
Dit is uitsluitend een aankondiging van een voorgenomen onderzoeksprogramma van NWO. De mogelijkheid tot het aanvragen van financiering staat open na publicatie van een call for proposals in de Staatscourant.


Er zijn geen subsidies voor congresreizen of proefschriften beschikbaar, deze worden alleen vergoed vanuit het budget van projecten die door ReumaNederland gefinancierd worden.

Formulieren

Per subsidieronde gelden specifieke voorwaarden. Zodra een subsidieronde vorm heeft gekregen en open is gesteld worden de formulieren en de voorwaarden op de website geplaatst. Lees de voorwaarden, de toelichting en de instructie voor het indienen van een subsidieaanvraag goed door.

Klik hier voor alle formulieren en voorwaarden

Neem bij vragen contact op met het team Onderzoek & Impact via research@reumanederland.nl

Procedure 

Het indienen van de projectvoorstellen gaat via www.reumaresearch.nl. Zie verder de instructies voor het indienen van een aanvraag.

ReumaNederland verstrekt subsidies aan Nederlandse onderzoekinstellingen voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten die zeer relevant zijn voor patiënten. De aanvragen worden op wetenschappelijke kwaliteit beoordeelt door onafhankelijke, externe referenten. Op basis van de rapporten van de referenten stelt de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) een advies op welke projecten gehonoreerd kunnen worden. De leden van de WAR zijn deskundigen uit verschillende disciplines.

Naast de Wetenschappelijke adviesraad (WAR) geeft de commissie met ervaringsdeskundigen (EDC) ook advies over de relevantie van een wetenschappelijk onderzoeksvoorstel aan de directie van ReumaNederland.  De EDC leden beoordelen de projectaanvragen op relevantie voor de doelgroep en de maatschappij, het risico en de belasting voor deelnemers aan het onderzoek en de mate van patiëntenparticipatie.