Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala heeft het Reumafondsmaar liefst 2 cheques ontvangen van de VriendenLoterij. Uit dereguliere opbrengsten van 2014 gaat ruim 928.000 euro naar dereumabestrijding. Daarnaast komt ruim 367.000 euro beschikbaar vooreen speciaal onderzoeksproject naar een pijnloze manier vanmedicijnen toedienen bij kinderen met jeugdreuma.

Het speciale project heet ‘Nooit meer prikken’. Het onderzoekmoet ervoor zorgen dat kinderen met jeugdreuma in de toekomst geenpijnlijke injecties voor medicijnen hoeven te ondergaan. In plaatsdaarvan zorgt een apparaatje met micronaaldjes (Stick2me) voorpijnloze toediening van medicijnen.

De VriendenLoterij steunt goede doelen, clubs en verenigingendie zich richten op gezondheid en welzijn van mensen. Speelook mee voor het Reumafonds!

Betere levenskwaliteit voor patiëntjes en hunouders

Het onderzoek dat de VriendenLoterij nufinanciert, duurt in totaal 2 jaar. Als Stick2me goed werkt, kan detoedieningsmethode landelijk worden ingevoerd. De omschakeling naarStick2me zal voor kinderen met reuma en hun ouders een flinkeverbetering van levenskwaliteit betekenen omdat de wekelijkse ofsoms dagelijkse pijnlijke injecties dan niet meer nodig zijn.

Bijna 1 miljoen euro naarreumabestrijding

Tijdens het Goed Geld Gala 2015 van de VriendenLoterij mocht Reumafondsdirecteur Lodewijk Ridderbos de beide cheques in ontvangst nemen. Een bedrag van ruim 928.000 euro gaat naarde doelstellingen van het Reumafonds zoals wetenschappelijkreumaonderzoek, voorlichting en het opkomen voor de belangen vanmensen met reuma. Wij danken iedereen die meespeelt met deVriendenLoterij heel hartelijk!