Aan het werk blijven met reuma is vaak mogelijk en heel belangrijk.Zo belangrijk dat er nu een richtlijn voor reumatologen is overwerk en reumatoïde artritis (RA). Aan het werk blijven is daarmeeonderdeel geworden van de reumabehandeling voor mensen met RA. Eenpraktische brochure helpt patiënten op weg om aan het werk blijven.Ook voor mensen met een andere vorm van reuma staat de brochure volnuttige adviezen.

‘Hetis ongelooflijk belangrijk dat reumatologen met regelmaat aan deRA-patiënt vragen hoe het op het werk gaat’, vertelt prof. dr.Willem Lems, reumatoloog in het VUmc Amsterdam. Lems was voorzittervan de werkgroep die de nieuwe richtlijn voor reumatologenopstelde. ‘De patiënt ervaart het als prettig en de reumatoloog iseen belangrijke schakel in het blijven werken.’

Net zo logisch als vragen naar pijn, stijfheid envermoeidheid

Volgens Lems helpt de nieuwe richtlijnvoor reumatologen om systematisch na te vragen naar hoe het met depatiënt gaat op het werk. ‘Wat voor werkt doet u? Hoeveel uur werktu? Lukt het om alle uren te werken? Hoe vaak meldt u zich ziek? Datsoort vragen. En natuurlijk: wat kan ik als reumatoloog doen om ute helpen aan het werk te blijven? Voor reumatologen moet vragennaar het werk net zo logisch worden als vragen naar pijn, stijfheiden vermoeidheid’, aldus de hoogleraar reumatologie.

Signaalfunctie ook belangrijk

Werk – endan vooral aan het werk blijven – wordt dus onderdeel van dereumabehandeling. Toch kan de reumatoloog niet alle problemenoplossen die mensen met RA op het werk tegen komen. ‘De reumatoloogkan wel de eerste zijn die problemen signaleert en hulp in gangzet. Dan denk ik bijvoorbeeld aan ondersteuning door dereumaverpleegkundige of reumaconsulent in zijn team, maar ook doorbijvoorbeeld een arbeidsdeskundige’, legt Lems uit.

Brochure ‘Reuma en behoud van werk’helpt patiënt

Drs.Marieke Voshaar is als RA-patiënt betrokken geweest bij de nieuwerichtlijn voor reumatologen. Voshaar, in het dagelijks levencommunicatiedeskundige, hierover: ‘Als werkgroep vonden we dat erook goede informatie voor de patiënt zelf moet komen. Allereerstover de rol van de reumatoloog: hoe kan mijn arts mij helpen ommijn werk te behouden? Maar, we hebben ook een richtlijn gemaaktvoor patiënten, gebaseerd op de richtlijn voor reumatologen. Met debrochure ‘Reuma en behoud van werk’ willen we mensen met reuma zelfhandvatten geven om werk van werk te maken.’

Kennis nodig om voor jezelf op te komen op hetwerk

‘Aan het werk blijven heeft vaak een positieve invloed op hoepatiënten hun ziekte ervaren’, legt Voshaar verder uit.’Tegelijkertijd is het niet makkelijk om erover te beginnen bij jewerkgever. Vaak zijn er aanpassingen nodig – zoals meerflexibiliteit in werkuren – en steun van collega’s. Wil jevoor jezelf kunnen opkomen op je werk, dan moet je voldoende kennishebben over wat er allemaal mogelijk is. Daar is ‘Reuma en behoudvan werk’ voor bedoeld. Er staan veel tips in, die ook voor mensenmet een andere vorm van reuma heel nuttig zijn!’


Downloadgratis de brochure Reuma en behoud van werk