Vaak lukt het om aan het werk te blijven. Blijf in overleg met je werkgever of de bedrijfsarts om je werk waar nodig aan te passen aan je mogelijkheden. Er zijn hulpmiddelen of aanpassingen mogelijk. Mocht het korter of langer niet lukken om te werken, dan zijn er regelingen uitkeringen mogelijk voor mensen in loondienst. Ga je opnieuw aan de slag? Ook hierover lees je informatie

Tips om aan de slag te blijven

Als je moeite hebt om je werk te doen, bespreek dit dan met je werkgever: je manager of leidinggevende. Bedenk ook zelf welke oplossingen jij kan aandragen om je situatie te verbeteren en bespreek deze met elkaar.

Er zijn een paar tips om aan te denken:

  • Focus vooral op wat je wél kunt.
  • Misschien kun je jouw werk anders over de week verdelen, of jouw werktijden of taken aanpassen?
  • Kan een hulpmiddel of een aanpassing aan jouw werkplek je helpen?
  • Maak een preventie- afspraak met de bedrijfsarts.

Wat doet de bedrijfsarts?

Ook als je niet ziek gemeld bent, is het mogelijk om een gesprek te hebben met de bedrijfsarts. Zo’n gesprek kan misschien voorkómen dat je je in de toekomst wel moet ziekmelden. De bedrijfsarts kan namelijk met adviezen komen waar jouw werkgever en jij nog niet aan hebben gedacht. Vraag aan jouw werkgever of je een afspraak kunt maken met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim en mag dus alleen met jouw toestemming de situatie bespreken met je werkgever.

Aanpassingen

Jouw bedrijfsarts kan je in contact brengen met een ergonomisch medewerker van de arbodienst. Deze geeft je advies over hoe je jouw taken op een lichtere manier kunt doen, of welke aanpassingen of hulpmiddelen je bij jouw taken kunnen helpen. Jouw werkgever kan bij het UWV onder bepaalde voorwaarden een vergoeding krijgen voor een aanpassing die jij nodig hebt.

Blijf betrokken

Ondanks dit soort aanpassingen kan het toch gebeuren dat je een poosje niet kunt werken. Het is dan verstandig om contact te houden met jouw collega’s. Je toont daarmee jouw interesse in het werk. Kijk of het bijvoorbeeld lukt om nog wel naar vergaderingen of andere bijeenkomsten te gaan. Zo weet je wat er op jouw werk speelt. En jouw collega’s weten hoe het met jou gaat. Je biedt ze ook de kans om met je mee te leven.

Laat je coachen

Voor jezelf opkomen kan lastig zijn. Misschien voel je je niet altijd begrepen. Ook kan je tegen bijkomende klachten zoals vermoeidheid aanlopen. Neem de tijd om uit te zoeken hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Bij het Centrum Chronisch Ziek en Werk vind je professionele coaches die zelf ervaring hebben met reuma. Wil je graag dat iemand met jou meedenkt en kijkt hoe jij omgaat met je reumaklachten op de werkvloer? Of wil je bijvoorbeeld een steuntje in de rug bij re-integratie? Neem dan contact op met het Centrum Chronisch Ziek en Werk.

Naar informatie over Centrum Chronisch Ziek en Werk.

Meer informatie

Wil je handige tips en oplossingen voor het omgaan met beperkingen op het werk? Er bestaat een checklist met ideeën en aandachtspunten voor jou, je werkgever en de bedrijfsarts. Deze vind je op de website van het Platform Fit for Work.

Als werken niet gaat

Lukt het niet om aan het werk te blijven? Hieronder lees je meer informatie over hoe het werkt als je je ziekmeldt. Welke regels gelden er als je je ziekmeldt en zijn er uitkeringen waar je recht op hebt als je langere tijd niet kan werken?

Heb je een vast arbeidscontract? In de Wet Verbetering Poortwachter is vastgelegd dat jouw werkgever de plicht heeft jou weer aan het werk te helpen of te houden.

Hiervoor heeft het UWV een duidelijk stappenplan wat er allemaal moet gebeuren en wanneer.

Bekijk het stappenplan van het UWV.

Als je al een tijdje ziek bent, krijg je een oproep voor een gesprek met de bedrijfsarts. Deze beoordeelt samen met jou of en hoe je weer aan het werk kan gaan. En wat je nodig hebt om weer aan het werk te gaan, zoals aanpassingen of hulpmiddelen. Als je jouw huidige werk niet meer kunt doen, ook niet met hulpmiddelen of andere aanpassingen binnen je huidige functie, dan zijn zowel jij als je werkgever verplicht naar andere functies binnen of buiten het bedrijf te zoeken.

Ben je na twee jaar nog ziek, dan kom je misschien in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). Een WIA-uitkering moet je zelf aanvragen.
Link naar aanvraag WIA-uitkering

Als je niet meer (volledig) kunt werken, dan meld je je (gedeeltelijk) ziek. Jouw werkgever moet bij ziekte in dat geval 2 jaar lang minimaal 70% van jouw loon doorbetalen.

Nadat je een gesprek met de bedrijfsarts hebt gehad, schrijft de bedrijfsarts, binnen 6 weken nadat je je ziek hebt gemeld, een ‘probleemanalyse’ over jouw situatie. Soms zal hij voor meer informatie contact opnemen met jouw huisarts of specialist. Dat mag alleen als jij daarvoor toestemming geeft.

De bedrijfsarts adviseert in zijn probleemanalyse bijvoorbeeld over:

  • aanpassingen op de werkvloer: zoals het gebruik van hulpmiddelen, het aanpassen van jouw werktijden of taken, of het inlassen van pauzes
  • trainingen en therapieën die je zou kunnen volgen
  • hoe je eventueel aan ander werk geholpen kunt worden. Daarbij kijkt de bedrijfsarts eerst of dit binnen het bedrijf kan waar je werkt. Pas als duidelijk is dat daar geen passend werk voor jou is, zal de bedrijfsarts adviseren hoe jij ergens anders geschikt werk kunt vinden.

Plan van aanpak

Samen met je werkgever maken jullie hierna een ‘plan van aanpak’. Daarin beschrijven jullie hoe jij en jouw werkgever ervoor gaan zorgen dat je stap voor stap weer aan het werk gaat. Je bent hier allebei toe verplicht door de Wet verbetering poortwachter (Wvp).

Wet verbetering poortwachter (Wvp)

In de Wvp staat dat jouw werkgever de plicht heeft jou aan het werk te helpen of te houden. Ook staat in de Wvp dat jij als werknemer verplicht bent om mee te werken aan jouw re-integratie. Stel je daarom actief op en blijf open communiceren met jouw werkgever. Houd ook altijd zelf een dossier bij waarin je alle rapporten, gemaakte afspraken en jouw eigen acties om aan het werk te blijven bewaart.

Deskundigenoordeel

Als je het niet eens bent over hoe je het best kunt re-integreren, kunnen jij of jouw werkgever een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Aan zo’n oordeel zijn wel kosten verbonden.
Lees meer over deskundigenoordeel

Wanneer aanvragen?

Als je in loondienst bent en 20 maanden niet meer (volledig) gewerkt hebt, dan kan je een WIA-uitkering aanvragen. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Van het UWV ontvang je in de 88e week dat je ziekgemeld bent bericht over de aanvraag van een WIA-uitkering. Deze aanvraag doe je tegenwoordig via internet. Doe je de aanvraag liever schriftelijk? Je kunt hierover telefonisch contact opnemen met het UWV.

Gesprek met verzekeringsarts

Vervolgens word je uitgenodigd voor een gesprek met een UWV-verzekeringsarts. Tijdens dit gesprek zal de arts bepalen of en hoeveel jij nog kunt werken. Als de UWV-arts hierover contact wil opnemen met jouw eigen huisarts of specialist, mag dit alleen als jij daarvoor toestemming geeft.
Lees meer over de WIA-keuring

Lees tips ter voorbereiding op gesprek verzekeringsarts

Gesprek met arbeidsdeskundige

Als de UWV-arts vindt dat je nog gedeeltelijk kunt werken, krijg je nog een gesprek. Dit keer met een arbeidsdeskundige. Deze deskundige bespreekt met jou welk werk je nog zou kunnen doen en wat je met dat werk zou kunnen verdienen. Dat is belangrijk om de hoogte van jouw uitkering vast te stellen.

Beide gesprekken zijn belangrijk. Bereid je daarom goed voor. Bedenk alvast wat je zelf vindt van jouw situatie. Wat zijn precies jouw klachten? Wat kan je wel en niet voor werkzaamheden doen? Schrijf dit allemaal op en neem je aantekeningen mee.

Geef in de gesprekken aan dat jouw ziekte wisselend verloopt en dat je dus ook slechte dagen hebt. Neem, als je dat prettiger vindt, iemand mee.
Lees meer over de arbeidsdeskundige

De hoogte van de WIA-uitkering

De hoogte van jouw uitkering hangt af van het werk dat je volgens de arbeidsdeskundige van het UWV nog kunt doen. En hoeveel je met dat werk zou kunnen verdienen.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Als je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, krijg je geen uitkering. Je kunt in dat geval volgens het UWV gewoon aan het werk blijven bij jouw eigen of een andere werkgever. Samen met jouw werkgever bekijk je hoe je dat het beste kunt doen. Als je niet bij jouw werkgever kunt blijven, moet hij je helpen ergens anders aan de slag te komen. Lukt dit niet? Dan kan jouw werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Dan kom je misschien in aanmerking voor een werkeloosheidsuitkering (WW).

Tussen de 35% en de 80% arbeidsongeschikt

Ben je volgens het UWV tussen de 35% en de 80% arbeidsongeschikt, dan ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Je valt dan onder de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Hoe hoog jouw uitkering in dat geval is, hangt af van hoe lang je gewerkt hebt, hoeveel je verdiende en hoeveel je nu zou kunnen verdienen.

Arbeidsongeschikt met kans op herstel

Als je volgens het UWV minder dan 20% van jouw oude loon kunt verdienen maar nog kans hebt om te herstellen, dan val je onder de WGA-regeling. Dan ben je (bijna) volledig arbeidsongeschikt met kans op herstel. Afhankelijk van jouw situatie krijg je een bepaald percentage van je laatstverdiende loon eventueel aangevuld met wat je zelf nog kunt verdienen. Je zult elk jaar opnieuw gekeurd worden.

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Als je minder dan 20% van jouw oude loon kunt verdienen en weinig of geen kans hebt om te herstellen, dan ben je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Je valt dan onder de IVA-regeling. IVA staat voor Inkomensverzekering Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten. Tot je de AOW-leeftijd bereikt, krijg je 75% van je laatstverdiende loon.

Een WAO-uitkering

Misschien ontvang je vanwege arbeidsongeschiktheid een WAO-uitkering. De WAO geldt alleen nog voor werknemers die voor 1 januari 2004 langdurig ziek zijn geworden en die minimaal 15% arbeidsongeschikt zijn verklaard. Je kunt een herbeoordeling krijgen als jouw situatie verandert of als het UWV denkt dat die in de toekomst kan veranderen, bijvoorbeeld als jouw gezondheidssituatie verbetert of verslechtert. Je kunt ook zelf om een herbeoordeling vragen. Een herkeuring kan gevolgen hebben voor de hoogte van je uitkering.

De WAO-uitkering wordt uitgevoerd door het UWV. Je houdt deze uitkering zolang jouw situatie niet verandert en je aan de voorwaarden voldoet. De uitkering loopt tot je de AOW-leeftijd bereikt.

Toelage als je arbeidsongeschikt bent

Ben je 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard en heb je om die reden een uitkering van het UWV (WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering)? Dan ontvang je automatisch een jaarlijkse toelage. Het UWV maakt dit bedrag jaarlijks in september aan je over. De toelage is aan voorwaarden gebonden.

Meer informatie over deze toelage

Heb je vragen over deze jaarlijkse toelage of wil je weten of je hier recht op hebt? Neem dan contact op met het UWV.

Als je geen arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt en je hebt geen inkomen uit werk dan zijn er andere mogelijkheden om een uitkering te ontvangen, zoals een WW- of een bijstandsuitkering.

Werkloosheidswet

Als je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent en door jouw aandoening werkloos wordt, kan je misschien aanspraak maken op een Werkloosheidswet-uitkering (WW).
Wil je informatie over de WW-uitkering?

Informatie over de WW-uitkering

Bijstandsuitkering

Heb je geen uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid, en ook geen recht (meer) op een WW-uitkering? Dan kan je mogelijk een bijstandsuitkering aanvragen. Deze biedt mensen een inkomen als ze zelf onvoldoende inkomen en vermogen hebben. Je vraagt de bijstandsuitkering aan bij jouw gemeente.

Naar informatie over de bijstandsuitkering

Andere uitkeringen

Naast de bijstand zijn er verschillende andere uitkeringen die speciaal bestemd zijn voor 50- of 60-plussers, of bijvoorbeeld voor mensen die in het verleden zelfstandige waren. Ook zijn er per gemeente mogelijkheden voor eenmalige toeslagen als je bijvoorbeeld langdurig een laag inkomen hebt of een studie wilt gaan volgen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid of neem contact op met jouw gemeente.

Weer aan de slag: waar kan je terecht?

Ontvang je een uitkering van het UWV en wil je weer terug aan het werk, dan ga je re-integreren. Lees verder om te ontdekken wat er mogelijk is. Ook als je een uitkering van de gemeente ontvangt, kan je hulp krijgen om weer aan de slag te gaan. Lees meer wat er mogelijk is.

Ontvangt je een WIA-, WAO-, Wajong- of WW-uitkering van het UWV en wil je weer terug aan het werk, dan ga je re-integreren. Dit betekent dat je na langere tijd niet gewerkt te hebben, weer opnieuw gaat werken.

Hulp van arbeidsdeskundige of werkcoach

Je krijgt daarbij hulp van een arbeidsdeskundige of werkcoach van het UWV. Bij het UWV kijken ze samen met jou welk werk bij jou zou passen. En uiteraard ook welk werk er beschikbaar is.

Soms brengt het UWV je in contact met een gespecialiseerd re-integratiebureau. Zo’n bureau biedt je vaak:

  • hulp om een vacature te vinden die bij je past
  • een sollicitatietraining of andere workshops
  • een beroepskeuzetest

Zelf kiezen van re-integratiebureau

Misschien kom je ook in aanmerking voor een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO). Dat betekent dat je zelf een re-integratiebureau mag inschakelen en dat het UWV daarvoor betaalt. Overleg hierover met jouw arbeidsdeskundige.

 

 

De participatiewet

De Participatiewet is een regeling die is gemaakt met de bedoeling om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Of de Participatiewet op jouw situatie van toepassing is, is afhankelijk van een aantal factoren.

Voor wie is de Participatiewet bedoeld?

Heb je een bijstandsuitkering of ben je na 1 januari 2015 niet toegelaten tot de Wajong, maar heb je wel een chronische aandoening of beperking? Dan krijg je hulp vanuit jouw gemeente bij het vinden van werk dat bij jou past. Deze hulp is geregeld in de Participatiewet.

De Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) is oude wet die is opgegaan in de nieuwe Participatiewet. Er stromen geen nieuwe mensen meer in in de Wsw. Heb je al werk via de Wsw? Je houdt de rechten en plichten die je nu ook hebt.

Wat doet de gemeente om jou aan het werk te helpen?

Er zijn afspraken met werkgevers over meer banen voor mensen die een chronische aandoening of een beperking hebben. Daarnaast kan de gemeente aanpassingen op jouw werkplek betalen. Ook wil de gemeente jouw werkgever en jou een steuntje in de rug bieden als je risico loopt dat je door jouw reuma niet kunt werken. De gemeente kan jouw werkgever dan een zogenaamde no-riskpolis aanbieden. Dit houdt in dat de gemeente de loonkosten aan jouw werkgever compenseert als jij ziek wordt.

Het Regionale Werkbedrijf

Ontvang je een uitkering van de gemeente en heb je door jouw reumatische aandoening een beperking om te werken? Dan kan je met vragen over hulp bij re-integratie terecht bij jouw gemeente en bij het Regionale Werkbedrijf. In Nederland zijn 35 Regionale Werkbedrijven. Het Regionale Werkbedrijf ondersteunt mensen die een arbeidsbeperking hebben om aan werk te komen. Vraag bij jouw gemeente waar je het Regionale Werkbedrijf bij jou in de buurt vindt.

 

 

Wat is er geregeld voor jongeren?

Heb jij al op jonge leeftijd reuma gekregen en ben je hierdoor beperkt geraakt in je mogelijkheden tot studie of werk? Bekijk hier wat de mogelijkheden zijn.

Wajong-uitkering

Als het al voor je 18de verjaardag duidelijk is dat jouw reumatische aandoening je zal hinderen bij het vinden van een baan, kan je een Wajong-uitkering aanvragen bij het UWV.

De Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) is een uitkering voor mensen vanaf 18 jaar die een arbeidsbeperking hebben.

Het UWV bepaalt of je volledig en blijvend arbeidsongeschikt bent. De Wajong is alleen toegankelijk voor mensen die volledig en blijvend arbeidsongeschikt zijn.

Hulp van de gemeente

Heb je volgens het UWV mogelijkheden om te werken? Dan kom je niet in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Je kunt dan jouw gemeente om hulp vragen bij studie, werk en inkomen. Wat de gemeente voor jou kan betekenen is geregeld in de zogeheten ‘ Participatiewet’. Denk aan bijvoorbeeld een individuele studietoeslag van de gemeente als je gaat studeren. Voor deze studietoeslag gelden voorwaarden. Informeer bij jouw gemeente naar deze voorwaarden en naar de manier waarop je deze toeslag kunt aanvragen.

Extra steuntje in de rug?

Ben jij tussen de 15 en 30 jaar en wil jij een  steuntje in de  rug  om aan het werk te gaan?  Of wil je erachter komen in welk soort werk jij goed  bent en wat je energie geeft? Emma at work geeft je advies en begeleiding, ook bij solliciteren.

Naar informatie over Emma at Work