Soms lukt het niet om aan het werk te blijven. Hieronder lees je meer informatie over hoe het werkt als je je ziekmeldt. En welke regels er gelden voor jou en je werkgever. Ben je zelfstandige? Ook hierbij geven we je tips.

Ziekmelden als je in loondienst bent

Heb je een vast arbeidscontract? In de Wet Verbetering Poortwachter is vastgelegd dat jouw werkgever de plicht heeft jou weer aan het werk te helpen of te houden.

Hiervoor heeft het UWV een duidelijk stappenplan wat er allemaal moet gebeuren en wanneer.

Bekijk het stappenplan van het UWV.

Als je al een tijdje ziek bent, krijg je een oproep voor een gesprek met de bedrijfsarts. Deze beoordeelt samen met jou of en hoe je weer aan het werk kan gaan. En wat je nodig hebt om weer aan het werk te gaan, zoals aanpassingen of hulpmiddelen. Als je jouw huidige werk niet meer kunt doen, ook niet met hulpmiddelen of andere aanpassingen binnen je huidige functie, dan zijn zowel jij als je werkgever verplicht naar andere functies binnen of buiten het bedrijf te zoeken.

Ben je na twee jaar nog ziek, dan kom je misschien in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). Een WIA-uitkering moet je zelf aanvragen.
Link naar aanvraag WIA-uitkering

Als je niet meer (volledig) kunt werken, dan meld je je (gedeeltelijk) ziek. Jouw werkgever moet bij ziekte in dat geval 2 jaar lang minimaal 70% van jouw loon doorbetalen.

Nadat je een gesprek met de bedrijfsarts hebt gehad, schrijft de bedrijfsarts, binnen 6 weken nadat je je ziek hebt gemeld, een ‘probleemanalyse’ over jouw situatie. Soms zal hij voor meer informatie contact opnemen met jouw huisarts of specialist. Dat mag alleen als jij daarvoor toestemming geeft.

De bedrijfsarts adviseert in zijn probleemanalyse bijvoorbeeld over:

  • aanpassingen op de werkvloer: zoals het gebruik van hulpmiddelen, het aanpassen van jouw werktijden of taken, of het inlassen van pauzes
  • trainingen en therapieën die je zou kunnen volgen
  • hoe je eventueel aan ander werk geholpen kunt worden. Daarbij kijkt de bedrijfsarts eerst of dit binnen het bedrijf kan waar je werkt. Pas als duidelijk is dat daar geen passend werk voor jou is, zal de bedrijfsarts adviseren hoe jij ergens anders geschikt werk kunt vinden.

Plan van aanpak

Samen met je werkgever maken jullie hierna een ‘plan van aanpak’. Daarin beschrijven jullie hoe jij en jouw werkgever ervoor gaan zorgen dat je stap voor stap weer aan het werk gaat. Je bent hier allebei toe verplicht door de Wet verbetering poortwachter (Wvp).

Wet verbetering poortwachter (Wvp)

In de Wvp staat dat jouw werkgever de plicht heeft jou aan het werk te helpen of te houden. Ook staat in de Wvp dat jij als werknemer verplicht bent om mee te werken aan jouw re-integratie. Stel je daarom actief op en blijf open communiceren met jouw werkgever. Houd ook altijd zelf een dossier bij waarin je alle rapporten, gemaakte afspraken en jouw eigen acties om aan het werk te blijven bewaart.

Deskundigenoordeel

Als je het niet eens bent over hoe je het best kunt re-integreren, kunnen jij of jouw werkgever een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Aan zo’n oordeel zijn wel kosten verbonden.
Lees meer over deskundigenoordeel

Wanneer aanvragen?

Als je in loondienst bent en 20 maanden niet meer (volledig) gewerkt hebt, dan kan je een WIA-uitkering aanvragen. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Van het UWV ontvang je in de 88e week dat je ziekgemeld bent bericht over de aanvraag van een WIA-uitkering. Deze aanvraag doe je tegenwoordig via internet. Doe je de aanvraag liever schriftelijk? Je kunt hierover telefonisch contact opnemen met het UWV.

Gesprek met verzekeringsarts

Vervolgens word je uitgenodigd voor een gesprek met een UWV-verzekeringsarts. Tijdens dit gesprek zal de arts bepalen of en hoeveel jij nog kunt werken. Als de UWV-arts hierover contact wil opnemen met jouw eigen huisarts of specialist, mag dit alleen als jij daarvoor toestemming geeft.
Lees meer over de WIA-keuring

Lees tips ter voorbereiding op gesprek verzekeringsarts

Gesprek met arbeidsdeskundige

Als de UWV-arts vindt dat je nog gedeeltelijk kunt werken, krijg je nog een gesprek. Dit keer met een arbeidsdeskundige. Deze deskundige bespreekt met jou welk werk je nog zou kunnen doen en wat je met dat werk zou kunnen verdienen. Dat is belangrijk om de hoogte van jouw uitkering vast te stellen.

Beide gesprekken zijn belangrijk. Bereid je daarom goed voor. Bedenk alvast wat je zelf vindt van jouw situatie. Wat zijn precies jouw klachten? Wat kan je wel en niet voor werkzaamheden doen? Schrijf dit allemaal op en neem je aantekeningen mee.

Geef in de gesprekken aan dat jouw ziekte wisselend verloopt en dat je dus ook slechte dagen hebt. Neem, als je dat prettiger vindt, iemand mee.
Lees meer over de arbeidsdeskundige

De hoogte van de WIA-uitkering

De hoogte van jouw uitkering hangt af van het werk dat je volgens de arbeidsdeskundige van het UWV nog kunt doen. En hoeveel je met dat werk zou kunnen verdienen.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Als je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, krijg je geen uitkering. Je kunt in dat geval volgens het UWV gewoon aan het werk blijven bij jouw eigen of een andere werkgever. Samen met jouw werkgever bekijk je hoe je dat het beste kunt doen. Als je niet bij jouw werkgever kunt blijven, moet hij je helpen ergens anders aan de slag te komen. Lukt dit niet? Dan kan jouw werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Dan kom je misschien in aanmerking voor een werkeloosheidsuitkering (WW).

Tussen de 35% en de 80% arbeidsongeschikt

Ben je volgens het UWV tussen de 35% en de 80% arbeidsongeschikt, dan ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Je valt dan onder de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Hoe hoog jouw uitkering in dat geval is, hangt af van hoe lang je gewerkt hebt, hoeveel je verdiende en hoeveel je nu zou kunnen verdienen.

Arbeidsongeschikt met kans op herstel

Als je volgens het UWV minder dan 20% van jouw oude loon kunt verdienen maar nog kans hebt om te herstellen, dan val je onder de WGA-regeling. Dan ben je (bijna) volledig arbeidsongeschikt met kans op herstel. Afhankelijk van jouw situatie krijg je een bepaald percentage van je laatstverdiende loon eventueel aangevuld met wat je zelf nog kunt verdienen. Je zult elk jaar opnieuw gekeurd worden.

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Als je minder dan 20% van jouw oude loon kunt verdienen en weinig of geen kans hebt om te herstellen, dan ben je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Je valt dan onder de IVA-regeling. IVA staat voor Inkomensverzekering Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten. Tot je de AOW-leeftijd bereikt, krijg je 75% van je laatstverdiende loon.

Een WAO-uitkering

Misschien ontvang je vanwege arbeidsongeschiktheid een WAO-uitkering. De WAO geldt alleen nog voor werknemers die voor 1 januari 2004 langdurig ziek zijn geworden en die minimaal 15% arbeidsongeschikt zijn verklaard. Je kunt een herbeoordeling krijgen als jouw situatie verandert of als het UWV denkt dat die in de toekomst kan veranderen, bijvoorbeeld als jouw gezondheidssituatie verbetert of verslechtert. Je kunt ook zelf om een herbeoordeling vragen. Een herkeuring kan gevolgen hebben voor de hoogte van je uitkering.

De WAO-uitkering wordt uitgevoerd door het UWV. Je houdt deze uitkering zolang jouw situatie niet verandert en je aan de voorwaarden voldoet. De uitkering loopt tot je de AOW-leeftijd bereikt.

Toelage als je arbeidsongeschikt bent

Ben je 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard en heb je om die reden een uitkering van het UWV (WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering)? Dan ontvang je automatisch een jaarlijkse toelage. Het UWV maakt dit bedrag jaarlijks in september aan je over. De toelage is aan voorwaarden gebonden.

Meer informatie over deze toelage

Heb je vragen over deze jaarlijkse toelage of wil je weten of je hier recht op hebt? Neem dan contact op met het UWV.

Als je geen arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt en je hebt geen inkomen uit werk dan zijn er andere mogelijkheden om een uitkering te ontvangen, zoals een WW- of een bijstandsuitkering.

Werkloosheidswet

Als je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent en door jouw aandoening werkloos wordt, kan je misschien aanspraak maken op een Werkloosheidswet-uitkering (WW).
Wil je informatie over de WW-uitkering?

Informatie over de WW-uitkering

Bijstandsuitkering

Heb je geen uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid, en ook geen recht (meer) op een WW-uitkering? Dan kan je mogelijk een bijstandsuitkering aanvragen. Deze biedt mensen een inkomen als ze zelf onvoldoende inkomen en vermogen hebben. Je vraagt de bijstandsuitkering aan bij jouw gemeente.

Naar informatie over de bijstandsuitkering

Andere uitkeringen

Naast de bijstand zijn er verschillende andere uitkeringen die speciaal bestemd zijn voor 50- of 60-plussers, of bijvoorbeeld voor mensen die in het verleden zelfstandige waren. Ook zijn er per gemeente mogelijkheden voor eenmalige toeslagen als je bijvoorbeeld langdurig een laag inkomen hebt of een studie wilt gaan volgen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid of neem contact op met jouw gemeente.

Ziekmelden als je zelfstandige bent

Als je een eigen bedrijf hebt, gelden voor jou andere regels dan voor iemand in loondienst. Je krijgt bijvoorbeeld niet doorbetaald bij ziekte en je kunt niet zomaar een uitkering aanvragen als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt. Dat laatste is alleen mogelijk als je daarvoor een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten hebt bij het UWV of een verzekeringsmaatschappij.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Als je als zelfstandige(door de gevolgen van reuma) financiële problemen krijgt, kan je in bepaalde gevallen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Jouw gemeente kan je dan ondersteunen met bijvoorbeeld een renteloze lening, een starterskrediet of een aanvulling op jouw inkomen tot bijstandsniveau.

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

Als je meer dan drie jaar als zelfstandige gewerkt hebt en je bent 55 jaar of ouder, dan val je misschien onder de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Dat betekent dat jouw gemeente, als je niet voldoende verdient om van te leven, jouw inkomen kan aanvullen tot bijstandsniveau. Of je hiervoor in aanmerking komt, kan je navragen bij jouw gemeente.

Andere manieren om je te verzekeren

Word je als zelfstandig ondernemer ziek, dan heb je (tijdelijk) geen inkomen. Dat risico kan je afdekken door bijvoorbeeld deel te nemen aan een broodfonds of een variant hierop, zoals Share People. In een dergelijke voorziening ondersteunen meerdere zelfstandig ondernemers elkaar financieel op vrijwillige en gelijkwaardige basis.

Lees meer over broodfonds

Lees meer over Share people

Hoe werkt het voor jongeren?

Wajong-uitkering

Als het al voor je 18de verjaardag duidelijk is dat jouw reumatische aandoening je zal hinderen bij het vinden van een baan, kan je een Wajong-uitkering aanvragen bij het UWV.

De Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) is een uitkering voor mensen vanaf 18 jaar die een arbeidsbeperking hebben.

Het UWV bepaalt of je volledig en blijvend arbeidsongeschikt bent. De Wajong is alleen toegankelijk voor mensen die volledig en blijvend arbeidsongeschikt zijn.

Hulp van de gemeente

Heb je volgens het UWV mogelijkheden om te werken? Dan kom je niet in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Je kunt dan jouw gemeente om hulp vragen bij studie, werk en inkomen. Wat de gemeente voor jou kan betekenen is geregeld in de zogeheten ‘ Participatiewet’. Denk aan bijvoorbeeld been individuele studietoeslag van de gemeente als je gaat studeren. Voor deze studietoeslag gelden voorwaarden. Informeer bij jouw gemeente naar deze voorwaarden en naar de manier waarop je deze toeslag kunt aanvragen.

Extra steuntje in de rug?

Ben jij tussen de 15 en 30 jaar en wil jij een  steuntje in de  rug  om aan het werk te gaan?  Of wil je erachter komen in welk soort werk jij goed  bent en wat je energie geeft? Emma at work geeft je advies en begeleiding, ook bij solliciteren.

Naar informatie over Emma at Work

Ga je na je ziekmelding ook weer beginnen met werken?

Er is een handige website om je op weg te helpen: de website Mijn Re integratieplan.

Naar mijn re-integratieplan

Je maakt er gebruik van als je
– een werkgever hebt en ziekgemeld bent
– geen werkgever hebt en ziek bent
– zelfstandige en ziek bent
– jong gehandicapt bent.