ReumaNederland gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
  • geheim houden
  • zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag van u. U kunt hiervoor een email sturen aan meldpunt@reumanederland.nl of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het meldpunt geneesmiddelen van ReumaNederland!

Soort gegevens

In het kader van de melding worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • naam geneesmiddel (stofnaam/merknaam)

Waarom we gegevens nodig hebben

ReumaNederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het signaleren van knelpunten rondom medicijnen die door mensen met reuma worden gebruikt en hier indien nodig actie op te ondernemen.
  • Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om te reageren op uw melding.

Wij nemen uitsluitend direct contact met u op als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Uw toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken door een mail te sturen naar meldpunt@reumanederland.nl.

Hoe lang we gegevens bewaren

ReumaNederland bewaart uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging en geheimhouding

ReumaNederland zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze activiteiten.

Delen met anderen

ReumaNederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het realiseren van met u overeengekomen doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ReumaNederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Website bezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, het IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses en fout-correcties (bugfixing) gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verstrekken of te verwijderen. Verzoeken zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan meldpunt@reumanederland.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor dit meldpunt is:

Stichting ReumaNederland

Postadres:
ReumaNederland
Unit Patiëntenbelangen
Postbus 59091
1040 KB Amsterdam

Bezoekadres van ReumaNederland:
Admiraal Helfrichstraat 1
1056 AA Amsterdam