1. Actievoorwaarden

1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie collectanten werving” (hierna: “Actie”) die georganiseerd wordt door Stichting ReumaNederland, gevestigd te (1056 AB) Amsterdam, aan het adres Dr. Jan van Breemenstraat 4 (hierna: “ReumaNederland”).

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het collectant worden voor Stichting ReumaNederland.

2. Actieperiode

2.1. De Actie vangt aan op 15 december 2018 00:00 uur en eindigt op 28 februari 2019 23:59 uur (hierna: “Actieperiode”). Deelname na 28 februari 2019 om 23:59 uur is niet meer mogelijk. De Actie wordt uitsluitend gehouden in Nederland.

3. Deelname

3.1. Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder, die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. Men kan eenmaal deelnemen aan de Actie.

3.2. ReumaNederland is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deze niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel indien zij van mening is dat de deelnemer zich anderszins frauduleus gedraagt.

3.3. Men doet mee aan de Actie door zich tijdens de Actieperiode aan te melden als collectant voor ReumaNederland via het aanmeldformulier op https://reumanederland.nl/formulieren/collectanten/, waarbij:
a. alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld;
b. wordt aangegeven dat men wil deelnemen aan de Actie, en
c. deze actievoorwaarden worden geaccepteerd.

4. Prijs

4.1. In het kader van de Actie worden door ReumaNederland in totaal duizend prijzen ter beschikking gesteld. De prijs bestaat uit 1 puzzel ter waarde van ongeveer EUR 12,50.

4.2. De prijs zal worden uitgekeerd door toezending van de puzzel naar het door de prijswinnaar opgegeven adres. De kosten voor verzending van de prijs naar het adres van de prijswinnaar zijn voor rekening van ReumaNederland.

4.3. De prijs is niet inwisselbaar voor geld, waardebonnen of een andere prijs.

4.4. De eventuele kansspelbelasting die verschuldigd is over de prijs komt geheel voor rekening van ReumaNederland.

5. Aanwijzing en bekendmaking winnaars

5.1. Met behulp van een computersysteem worden op 1 maart 2019 uit het bestand van deelnemers aan de Actie op onpartijdige wijze duizend winnaars getrokken.

5.2. De namen van de winnaars worden op 1 maart 2019 bekend gemaakt op de website van ReumaNederland (www.reumanederland.nl/werving).

5.3. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

6. Aansprakelijkheid

6.1. ReumaNederland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. ReumaNederland is niet aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.

6.2. ReumaNederland besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de door ReumaNederland openbaar gemaakte (promotie)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan ReumaNederland worden tegengeworpen noch enige verplichting voor ReumaNederland doen ontstaan. Voor zover rechtens mogelijk, kunnen noch ReumaNederland noch instanties die betrokken zijn bij deze Actie aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade veroorzaakt in verband met deze Actie.

6.3. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van ReumaNederland gelden eveneens voor door ReumaNederland ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

6.4. Deelnemer vrijwaart ReumaNederland van alle aanspraken van derden die verband houden met zijn deelname aan de Actie.

7. Privacy

7.1. ReumaNederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van de Actie. Het verwerken van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van Artikel 6 lid 1 onder b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679).

7.2. ReumaNederland verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy policy, te raadplegen via deze link (hierna: “Privacyverklaring”). De Privacyverklaring geeft onder meer informatie over uw privacyrechten. Voor zover dit artikel 7 afwijkt van de Privacyverklaring, gaan de bepalingen van dit artikel 7 voor.

7.3. De persoonsgegevens van deelnemers en winnaars worden mogelijk verstrekt aan derden die assisteren bij de organisatie van de Actie.

7.4. Uw persoonsgegevens worden slechts opgeslagen voor zolang dat noodzakelijk is voor de organisatie van de Actie.

7.5. Wanneer u de gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u niet deelnemen aan de Actie.

8. Klachten

8.1. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan ReumaNederland, door een e-mail te sturen naar: m.nederkoorn@reumanederland.nl. ReumaNederland zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Als de klager meent dat zijn klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298 (2501 CG) Den Haag.

9. Overig

9.1. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen op https://reumanederland.nl/formulieren/collectanten/ en worden op verzoek schriftelijk toegestuurd na toezending van een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop aan ReumaNederland, Postbus 59091, 1040 KB Amsterdam.

9.2. ReumaNederland is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat ReumaNederland daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer. Wijziging van de Actie en/of deze Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door ReumaNederland bekend worden gemaakt op de Actiesite.

9.3. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is ReumaNederland gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

9.4. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

9.5. Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Versie: 20 december 2018